El uso de las TIC en la Didáctica de la Literatura

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/69587
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: El uso de las TIC en la Didáctica de la Literatura
Authors: Dans Álvarez de Sotomayor, Isabel
Keywords: Digitalització | Ensenyament universitari | Ensenyament en línia | Internet | Digitization | University Education | Online Teaching
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2016
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: Ítaca. Revista de Filologia. 2016, 7: 103-112. doi:10.14198/ITACA2016.7.10
Abstract: El repte sobre com ensenyar o aprendre literatura implica una reflexió profunda. Actualment, és un concepte que va molt més enllà del domini de la gramàtica i de la producció de textos. Aquests aspectes són imprescindibles per a l’adquisició de coneixements bàsics, però han de complementar-se amb una aproximació que en prioritze la pràctica. És en aquesta línia que s’orienta la nostra proposta: aprendre a emprar els coneixements en entorns variats, amb un interés especial pel que fa als espais digitals per a determinar en quines situacions són aplicables tals coneixements i en quines no. En aquest article es presenten raons per a l’ús de les tecnologies en l’àmbit de la didàctica de la literatura i, a més a més, s’hi aporten possibles entorns d’aprenentatge experimentats amb estudiants universitaris del grau de Mestre d’Educació Primària en la matèria de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Els futurs docents hauran de ser els qui facen possible una iniciació i un desenvolupament lingüístic que servisca com a estratègia comunicativa per als nous contextos de producció (escriure en la xarxa, per exemple), així com en les situacions quotidianes (contar una anècdota). | The challenge on how to teach or learn Literature implies a broad observation. Nowadays it is much more than mastering a set of grammar rules and to be able to produce texts. This is essential as an acquisition of basic knowledge, but it must be complemented by an approach that prioritizes learning with practice, accompanied by feedback and thought. This proposal is oriented in this direction: to learn to use the knowledge in varied environments, with special interest in the digital spaces in order to determine in which situations certain knowledge is applicable and in which not. This work presents reasons for the use of technologies in literature didactics and it provides possible learning environments experienced with university students of the Primary Education Degree in the field of Didactics of Language and Literature. Future teachers will have to be the ones who will make a linguistic initiation and development possible so that it serves as a communicative strategy in the new production contexts (writing on the web, for example) as well as in any everyday situations (telling an anecdote).
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2016.7.10 | http://hdl.handle.net/10045/69587
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2016.7.10
Language: spa
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0
Peer Review: si
Publisher version: https://itaca.ua.es/
Appears in Collections:Revistas - Ítaca - 2016, Núm. 7

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailITACA_07_10.pdf312,5 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons