La gramaticalització de temps ha: de la noció de ‘temps transcorregut’ als usos discursius (segles XVI–XX)

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/68596
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: La gramaticalització de temps ha: de la noció de ‘temps transcorregut’ als usos discursius (segles XVI–XX)
Autor/es: Garcia Sebastià, Josep Vicent
Grupo/s de investigación o GITE: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Old Catalan | Modern Catalan | Contemporary Catalan | Corpus linguistics | Time determination | Grammaticalization | Discursive markers | Register markers
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2017
Editor: Albert-Ludwigs-Universität. Romanisches Seminar
Cita bibliográfica: Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans. 2017, 30: 77-98
Resumen: This paper analyses the process of discursivation of time constructions containing the verb haver. These forms were the Old Catalan equivalent of current expressions using the verb fer (e.g. “Fa temps que no et veig”). At the beginning of the Modern Age, some constructs containing haver started to be used in certain contexts from which an intensive pragmatic value may be inferred. According to the occurrences extracted from textual corpora, in current the Catalan language time constructions including haver can only be found in (more or less) saturated constructions used as pragmatic or register markers.
Patrocinador/es: Aquest estudi ha estat desenvolupat al si de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA] de la Generalitat Valenciana (Programa de la Generalitat Valenciana per a la Constitució i Acreditació d’Instituts Superiors d’Investigació Cooperativa d’Excel∙lència, ref. ISIC/012/042), i en el marc dels projectes d’investigació següents: “Gramàtica del Català Modern (1601–1834)” (MINECO, ref. FFI2012-37103); “Continuació de la Gramàtica del Català Modern (1601–1834)” (MINECO, ref. FFI2015-69694-P); “Constitució d’un corpus textual per a una gramàtica del català modern (Gcm)” (IEC, refs. PT 2012-S04-MARTINES; IEC1-15X); Digicotracam (Programa PROMETEO per a Grups d’Investigació en I+D d’Excel∙lència, Generalitat Valenciana, ref. PROMETEOII-2014-01), finançat amb fons FEDER de la UE; i el “Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en Història de la Cultura, Diacronia lingüística i Traducció” (Universitat d’Alacant, ref. GITE-09009-UA). A més, ha estat possible gràcies a la concessió d’un ajut per a la contractació de Personal Docent Investigador en formació de caràcter predoctoral, Programa VALi+d (ACIF/2015/336).
URI: http://hdl.handle.net/10045/68596
ISSN: 0932-2221 | 2199-7276 (Online)
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License
Revisión científica: si
Versión del editor: http://www.romanistik.uni-freiburg.de/pusch/zfk/index.htm
Aparece en las colecciones:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2017_Garcia-Sebastia_Zeitschrift-fur-Katalanistik.pdf201,58 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Este ítem está licenciado bajo Licencia Creative Commons Creative Commons