D’àngels i dimonis. Anàlisi d’una seqüència del programa iconogràfic de la moralització enciclopèdica de la fin’amors en el Breviari d’Amor de Matfré Ermangaud

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/67069
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: D’àngels i dimonis. Anàlisi d’una seqüència del programa iconogràfic de la moralització enciclopèdica de la fin’amors en el Breviari d’Amor de Matfré Ermangaud
Other Titles: On Angels and Demons. Analysis of a sequence in the iconographic programme of the encyclopedic moralization of fin´amors in Matfré Ermengaud´s Breviari d´Amor
Authors: Martines, Vicent
Research Group/s: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Breviari d’amor | Enciclopedisme medieval | Text i imatge | Fin’amor | Càtars | Moralitazió | Medieval encyclopedic knowledge | Text and image | Cathars | Moralization
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: Jun-2017
Publisher: Universitat de València. Departament de Filología Catalana
Citation: Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna. 2017, 9: 1-17. doi:10.7203/SCRIPTA.9.10340
Abstract: En el present treball parem esment a 3 il·luminacions del Breviari d’Amor de Matfré Ermengaut que són ben eloqüents –valga la sinestèsia: imatges que són eloqüents— de la vocació d’Ermengaut en pro de la cristianització de la fin’amors. A més, estableixen una mena de seqüència en el concert de diàleg entre història natural, història sagrada i atenció a l’amor, als amadors, a fi i efecte que estableix qui és el receptor concret de l’obra, qui el model a seguir (els àngels) i qui a defugir (el dimoni), i quin és l’àmbit d’actuació del «maligne» : la societat cortés, ecosistema de la fin’amor. | This paper analyzes three illuminations of Matfré Ermengaud´s Breviari d´Amor which represent the author´s attempt to Christianize the concept of fin´amors. In particular, they establish a connection among natural history, sacred history and love and lovers and allow us to study who is the recipient of Ermengaud´s work. In addition, they serve us to study the author´s injunctions on the model to be followed (angels), the model to reject (demons), and the sphere of action of «the evil» : courtly society and the ecosystem of fin´amors.
Sponsor: Aquest estudi s’ha desenvolupat al si de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA] de la Generalitat Valenciana (Programa de la Generalitat Valenciana per a la Constitució i Acreditació d’Instituts Superiors d’Investigació Cooperativa d’Excel·lència [Ref. ISIC/012/042]), i en elmarc dls projectes de recerca competititus següents: «Continuación de la Gramática del Catalán Moderno (1601-1834)» (Ref. FFI2015-69694 [MINECO/FEDER]); «Constitució d’un corpus textual per a una gramàtica del català modern (Gcm)» (IEC [PT 2012-S04-MARTINES]); Digicotracam (Programa PROMETEU per a Grups d’Investigació en I+D d’Excel·lència, Generalitat Valenciana, Ref.: PROMETEOII-2014-018), finançat pel FEDER de la UE; i els grups de recerca «Traducció de clàssics valencians a llengües europees: estudis traductològics, literaris i lingüístics comparats» (UA-VIGROB-125) y «Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en Història de la Cultura, Diacronia lingüística i Traducció» (Ref. GITE-09009-UA).
URI: http://hdl.handle.net/10045/67069
ISSN: 2340-4841
DOI: 10.7203/SCRIPTA.9.10340
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Peer Review: si
Publisher version: http://dx.doi.org/10.7203/SCRIPTA.9.10340
Appears in Collections:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2017_Martines_Scripta.pdf1,08 MBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons