Cabayong Tabla: estudi i traducció d’un romanç filipí del Regne de València

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/65232
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Cabayong Tabla: estudi i traducció d’un romanç filipí del Regne de València
Other Titles: Analysis and translation of a Philippine Metrical Poem about the Kingdom of Valencia
Authors: Donoso Jiménez, Isaac
Research Group/s: Humanismo - Europa
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filologías Integradas
Keywords: Romancer hispànic | Awit i corrido | Filipines | Regne de València | Literatura hispànica | Bicolà | Hispanic Romancero | Philippine Metrical Romances | Awit and corridor | Philippines | Kingdom of Valencia | Bicolano
Knowledge Area: Estudios Árabes e Islámicos
Issue Date: 2016
Publisher: Centro de Estudios Cervantinos
Citation: Revista de Literatura Medieval. 2016, 28: 33-67
Abstract: Introducció a la conformació del romacer de tradició hispànica a les illes Filipines i la presència del Regne de València com espai literari en una literatura asiàtica. Al treball acompanya la descripció i traducció directa des del bicolà al valencià d’un dels principals romanços filipins que tracten del Regne de Valencia: Cabayong Tabla. Buhay ni Principe don Juan Asin ni Princesa Dña. Maria Sa Cahadean nin Valencia asin Asturias –«Cavall de Taula» –, text per primera vegada traduït a qualsevol llengua. Així mateix, analitzem les fonts i descrivim la història argumental i la presència de València al Romancer filipí con a treball comparatista que puga donar llum a la formalització del classicisme en les Lletres Filipines des de la literatura medieval de tradició hispànica. | The paper introduces the development of the Philippine metrical romances from the Hispanic tradition and the presence of the Kingdom of Valencia as Asian literary topic. It is supplied with the first translation ever done from the original Bicolano into Catalan of one of the most relevant romances dealing with the Valencian topic: Cabayong Tabla. Buhay ni Principe don Juan Asin ni Princesa Dña. Maria Sa Cahadean nin Valencia asin Asturias –«Wooden Horse». We analyses the sources and the plot of the romance in order to compare and enlight the genesis of Philippine Classical Literature with the Medieval Hispanic Romancero.
URI: http://hdl.handle.net/10045/65232
ISSN: 1130-3611
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © Centro de Estudios Cervantinos
Peer Review: si
Publisher version: http://www.centroestudioscervantinos.es/quienes.php?dpto=4&idbtn=1048&idpadre=1038&itm=4.1
Appears in Collections:INV - Humanismo-Europa - Artículos de Revistas y Capítulos de Libros

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2016_Donoso_RevLitMed_final.pdf664,08 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.