Interès de la crònica llatina de Pere Marsili

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/64687
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Interès de la crònica llatina de Pere Marsili
Título alternativo: Importance of the Latin chronicle of Pere Marsili
Autor/es: Biosca, Antoni
Grupo/s de investigación o GITE: Corpus Documentale Latinum Valencie (CODOLVA)
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina
Palabras clave: Pere Marsili | Llibre dels fets | Lexicografia | Ecdòtica | Gramàtica històrica | Lexicography | Ecdotics | Historical grammar
Área/s de conocimiento: Filología Latina
Fecha de publicación: 2017
Editor: Institut d'Estudis Catalans
Cita bibliográfica: Estudis Romànics. 2017, 39: 7-22. doi:10.2436/20.2500.01.213
Resumen: La publicació de l’edició crítica de les obres completes de Pere Marsili ha permès als especialistes l’accés a la crònica llatina traduïda per l’autor mallorquí sobre la base del Llibre dels fets català. El fet que aquesta crònica siga una traducció del català al llatí, feta a principis del segle XIV, dóna als estudiosos de filologia catalana una important font d’estudi. La comparació dels textos llatí i català obri noves possibilitats d’estudis filolò gics des del punt de vista literari, historiogràfic, lexicogràfic, ecdòtic i de la gramàtica històrica. | Publication of a critical edition of the complete works of Pere Marsili has granted scholars access to the Latin chronicle translated by the Majorcan author on the basis of the Catalan Llibre dels fets. The fact that this chronicle is an early fourteenth-century translation into Latin from Catalan, provides Catalan scholars with an important focus of study. A comparison of the Latin and Catalan texts opens the way to further possible philological studies in the field of literature, historiography, lexicography, ecdoctics (literary criticism) and historical grammar.
URI: http://hdl.handle.net/10045/64687
ISSN: 0211-8572 | 2013-9500 (Internet)
DOI: 10.2436/20.2500.01.213
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0
Revisión científica: si
Versión del editor: http://dx.doi.org/10.2436/20.2500.01.213
Aparece en las colecciones:INV - CODOLVA - Artículos de Revistas

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2017_Biosca_EstudisRomanics.pdf294,31 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Este ítem está licenciado bajo Licencia Creative Commons Creative Commons