Diccionaris de diccionaris o tresors lexicogràfics

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/64670
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Diccionaris de diccionaris o tresors lexicogràfics
Autor/es: Guardiola i Savall, Maria Isabel
Grupo/s de investigación o GITE: DIAVAL | Fraseología y Traducción Multilingüe (FRASYTRAM)
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Diccionaris de diccionaris | Tresors lexicogràfics
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2017
Editor: Institut d'Estudis Catalans
Cita bibliográfica: Estudis Romànics. 2017, 39: 427-436. doi:10.2436/20.2500.01.232
Resumen: El terme tresor presenta en lexicografia diverses aplicacions. En el Renaixement, aquests tipus d’obres feien referència a diccionaris monolingües molt extensos, amb una gran quantitat de cites d’autors que avalaven l’ús dels mots, com ara el Tesoro de la lengua castellana o española (1611) de Sebastián de Covarrubias. Aquesta designació compartida amb la de gazofilaci no tardà a aplicar-se a diccionaris multilingües, també amples de contingut. En el cas del català, trobem, per exemple, el Iesus Thesaurus Puerilis (1575) d’Onofre Pou i, posteriorment, el Gazophylacium (1696) de Joan Lacavalleria, ambdós repertoris bilingües i lligats a l’ensenyament del llatí.
Patrocinador/es: Aquest treball s’inscriu en les tasques de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA (ISIC-IVITRA: http://www.ivitra.ua.es, ref. ISIC/2012/022) i dels projectes competitius PROMETEOII/2014/018 (Programa Prometeo de la Generalitat Valenciana para Grupos de Investigación de Excelencia en I+D, cofinanciado por el FEDER de la UE), FFI2015-69694-P (MINECO/FEDER), IVITRA-IEC/PT2008-S0406-MARTINES01, 2008-2010 PT2012-S04-MARTINES, IEC1-14X, IEC1-15X, IEC1-16X, IEC2-16X, GITE-09009-UA, USI-045-UA i VIGROB-125.
URI: http://hdl.handle.net/10045/64670
ISSN: 0211-8572 | 2013-9500 (Internet)
DOI: 10.2436/20.2500.01.232
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0
Revisión científica: si
Versión del editor: http://dx.doi.org/10.2436/20.2500.01.232
Aparece en las colecciones:INV - FRASYTRAM - Artículos de Revistas
INV - DIAVAL - Articles de Revistes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2017_Guardiola_EstudisRomanics.pdf212,63 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Este ítem está licenciado bajo Licencia Creative Commons Creative Commons