El català com a L2: l’aprofitament de les TIC per a l’aprenentatge lingüístic en un context castellanitzat

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/63077
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: El català com a L2: l’aprofitament de les TIC per a l’aprenentatge lingüístic en un context castellanitzat
Other Titles: El catalán como L2: el aprovechamiento de las TIC para el aprendizaje lingüístico en un contexto castellanizado | Catalan as a second language: using ITCs for Catalan language learning in a predominantly Spanish-speaking context
Authors: Baile López, Eduard | Càmara Sempere, Hèctor
Research Group/s: Literatura Catalana Medieval (LICATMED) | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Ensenyament | Català | L2 | TIC | Enseñanza | Catalán | Teaching | Catalan | ITCs
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 20-Dec-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Citation: Temps d'Educació. 2016, 51: 139-153
Abstract: Els estudiants d’Educació de la Universitat d’Alacant han de cursar una assignatura de llengua d’ús en el primer any de grau per a assolir un B2. Malgrat que els estudis de català són obligatoris en els territoris tradicionalment catalanoparlants al llarg del sistema educatiu, el context sociolingüístic, els fluxos migratoris i la pèrdua de la transmissió generacional de la llengua compliquen l’objectiu d’aconseguir aquesta competència lingüística; a aquesta situació, cal afegir-hi que una part important de l’alumnat prové de zones castellanoparlants en què no hi ha obligatorietat de la matèria en tots els cicles. Per aquest motiu, ens plantegem si l’acostament metodològic com a L1 és l’únic apropiat o si és més convenient combinar-lo amb el tractament de la llengua com una L2. En aquest sentit, a partir de les mancances observades, proposem una anàlisi sobre com l’ús de les TIC pot ajudar els alumnes a millorar en l’adquisició del requisit lingüístic, especialment pel que fa als que perceben el català com a L2. | Los estudiantes de Educación de la Universidad de Alicante tienen que cursar una asignatura de lengua de uso en el primer año de grado para lograr un B2. A pesar de que los estudios de catalán son obligatorios en los territorios tradicionalmente catalanohablantes a lo largo del sistema educativo, el contexto sociolingüístico, los flujos migratorios y la pérdida de la transmisión generacional de la lengua complican el objetivo de conseguir esta competencia lingüística; a esta situación, hay que añadir que una parte importante del alumnado proviene de zonas castellanohablantes en las que no hay obligatoriedad de la materia en todos los ciclos. Por este motivo, nos planteamos si el acercamiento metodológico como L1 es el único apropiado o si es más conveniente combinarlo con el tratamiento de la lengua como una L2. En este sentido, a partir de las carencias observadas, proponemos un análisis sobre cómo el uso de las TIC puede ayudar a los alumnos a mejorar en la adquisición del requisito lingüístico, especialmente con respecto a los que perciben el catalán como L2. | In the first year of their bachelor’s degree in teaching, the students at the Universitat d’Alacant need to study Catalan to the Common European Framework’s B2 level. But even though Catalan is obligatory across the education system in the Catalan-speaking territories, the sociolinguistic context in which the language is spoken, the constant movement of peoples in and beyond these territories and the decline in the transmission of Catalan from one generation to the next all make it difficult for the students in this university to acquire this level. This is compounded by the fact that many of them come from Spanish-speaking communities where Catalan is not obligatory at all educational levels. For these reasons, the article questions whether teaching Catalan only as a first language is the best approach to Catalan-language teaching in general or whether this might be better combined with an approach where Catalan was the second language. The article also proposes specific uses of ITCs to help students acquire a B2 level of Catalan, focusing on students learning this language as a second language.
URI: http://hdl.handle.net/10045/63077
ISSN: 0214-7351 | 2014-7627 (Internet)
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Llicència Creative Commons 3.0 Reconeixement-NoComercial
Peer Review: si
Publisher version: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/318477
Appears in Collections:INV - LICATMED - Articles de Revistes
INV - EXPLANAT - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2016_Baile_Camara_Temps-dEducacio.pdf175,53 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons