Transfer in third language phonology: Does L3 typological proximity play a role?

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/55586
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Transfer in third language phonology: Does L3 typological proximity play a role?
Autor/es: Mayans, Dámaris
Palabras clave: Model de Millora Acumulativa | Interferència lingüística | Aprenentatge de L3 | Transferència fonológica | Cumulative Enhanced Model | Cross-linguistic interference | L3 learning | Phonological transfer
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2015
Editor: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Cita bibliográfica: Ítaca. Revista de Filologia. 2015, 6: 273-288. doi:10.14198/ITACA2015.6.16
Resumen: Les investigacions recents sobre la transferència i l'adquisició d’una L3 han indagat sobre les interferències lingüístiques quan hi ha més d'una font de transferència. Els participants en aquest estudi de cas van ser parlants d’espanyol i d’anglès, que apreninen una tercera llengua, el català, tipològicament més pròxima a l’espanyol. Aquest estudi va investigar la producció dels bilingües del català fosc /ɫ/, un segment que no és present en espanyol ja que tots els laterals es produeixen com una clara /l/, i que, tanmateix, es realitza en anglès en posició final després de vocal. Contràriament al model que planteja la proximitat d'idiomes prèviament adquirids com un dels factors determinants per a la transferència de competències, l’estudi va mostrar que la proximitat tipològica a un dels L1 no és determinista per a la transferència en el nivell fonològic en l’aprenentatge d’una L3, ja que els participants produeixen laterals catalanes similars a /ɫ/. En aquest estudi de cas es constata, d’acord amb el Model de Millora Acumulativa, com es transfereix aquest segment fonològic des de l’anglés al català. | Recent research on transfer and L3 acquisition has investigated what favors cross-linguistic interference when there is more than one source of transfer. Participants in this case study were Spanish/English simultaneous speakers learning a third language, Catalan, a language typologically closer to Spanish. Via a picture elicitation task, this study investigated bilinguals’ production of Catalan dark /ɫ/, a segment not present in Spanish since all laterals are produced as clear /l/, however, it is realized in English in coda position post-vocalically. Contrary to the Typological Primacy Model that poses that typological proximity of previously acquired languages as one of the deterministic factor for transfer our results showed that typological proximity to one of the L1s is not deterministic for L3 phonological transfer since participants produced target-like Catalan laterals /ɫ/. The Cumulative Enhanced Model accounts for the results in this case study since English facilitate the integration of this phonological segment into Catalan.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2015.6.16 | http://hdl.handle.net/10045/55586
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2015.6.16
Idioma: eng
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © Universitat d'Alacant
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:Revistas - Ítaca - 2015, Núm. 6

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailItaca_06_16.pdf657,67 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.