Joan Valls: papers de música i de músics —sense pentagrames— inèdits i semiinèdits

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/55584
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Joan Valls: papers de música i de músics —sense pentagrames— inèdits i semiinèdits
Autor/es: Ferrando Morales, Àngel Lluís
Palabras clave: Joan Valls | Música | Inèdit | Semiinèdit | Centenari | Music | Unpublished | Original | Centennial
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2015
Editor: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Cita bibliográfica: Ítaca. Revista de Filologia. 2015, 6: 235-255. doi:10.14198/ITACA2015.6.14
Resumen: La proximitat del centenari del naixement del poeta alcoià Joan Valls Jordà (1917-1989) convida a la presentació d’un avançament dels treballs sobre inèdits i semiinèdits que han de ser part irrenunciable si volem acostar-nos a la figura i l’obra de Valls amb tota la seua magnitud. El nombre de materials de Valls que no han estat publicats mai o, en cas contrari, els escrits dispersos en la premsa i les plataformes locals diverses, als quals s’ha d’afegir les publicacions d’autor o les edicions privades, reduïdes o limitades, és un corpus que cal revisar. Aquest paper presenta un primer inventari comentat de textos esparsos que tenen una relació directa amb la música i els músics, un recull heterogeni que té voluntat de continuïtat en treballs futurs. | The proximity of the centennial of the birth of the poet of Alcoi Joan Valls Jordà (1917-1989) invites the advance submission about the unpublished work, that should be part indispensable for a vision to the figure and Valls's work in all its magnitude. The number of Valls's materials which have not been published or, otherwise, the writings scattered in the press and the others local platforms, to which must be added the publications by the author, private or limited editions, is a corpus that needs reviewed. This paper presents a first inventory of scattered texts that have a direct relationship with music and musicians, a diverse collection that will have continuity in future work.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2015.6.14 | http://hdl.handle.net/10045/55584
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2015.6.14
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © Universitat d'Alacant
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:Revistas - Ítaca - 2015, Núm. 6

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailItaca_06_14.pdf285,53 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.