Propostes d’aula per a un enfocament motivador de la literatura

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/55581
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Propostes d’aula per a un enfocament motivador de la literatura
Authors: Valls Pérez, M. Rosa
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Enfocament comunicatiu | Portafolis | Motivació | Hàbit lector | Creació literària | Seqüències didàctiques | Communicative approach | Portfolios | Motivation | Reading habits | Literary | Teaching sequences
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2015
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: Ítaca. Revista de Filologia. 2015, 6: 175-193. doi:10.14198/ITACA2015.6.11
Abstract: Els textos literaris, a banda de ser un terreny molt òptim per a desenvolupar la sensibilitat i ensenyar a sentir, són un recurs útil també per a millorar la competència lingüística de l’alumnat de manera motivadora i divertida. Aquests textos, junt a altres, formen part del treball diari a l’aula del Portafolis de Valencià on l’alumnat reflexiona sobre com millorar el seu nivell en aquesta llengua. La nostra proposta presenta seqüències didàctiques d’activitats on es desenvolupen tant les habilitats productives com receptives a traves del treball de textos literaris com l’endevinalla, les nadaletes, els textos narratius amb imatge (curt, fotonovel·la, còmic), el rap, els contes, la poesia... | Literary texts, apart from being optimal to develop sensitivity, are also a useful resource for improving the language skills of students in a motivating and funny way. These texts, together with others, are part of the daily work in the classroom of Valencian Portfolio, where students reflect on and improve their level in this language. Our proposal presents teaching sequences by which the student is encouraged to develop both receptive and productive skills through work with literary texts such as riddles, Christmas songs, narrative texts with images (short films, photo novels, comics), rap lyrics, short stories, poetry, etc.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2015.6.11 | http://hdl.handle.net/10045/55581
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2015.6.11
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © Universitat d'Alacant
Peer Review: si
Appears in Collections:Ítaca. Revista de Filologia - 2015, Núm. 6
Personal Investigador sin Adscripción a Grupo

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_06_11.pdf25,26 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.