Propostes d’aula per a un enfocament motivador de la literatura

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/55581
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Propostes d’aula per a un enfocament motivador de la literatura
Autor/es: Valls Pérez, M. Rosa
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Enfocament comunicatiu | Portafolis | Motivació | Hàbit lector | Creació literària | Seqüències didàctiques | Communicative approach | Portfolios | Motivation | Reading habits | Literary | Teaching sequences
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2015
Editor: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Cita bibliográfica: Ítaca. Revista de Filologia. 2015, 6: 175-193. doi:10.14198/ITACA2015.6.11
Resumen: Els textos literaris, a banda de ser un terreny molt òptim per a desenvolupar la sensibilitat i ensenyar a sentir, són un recurs útil també per a millorar la competència lingüística de l’alumnat de manera motivadora i divertida. Aquests textos, junt a altres, formen part del treball diari a l’aula del Portafolis de Valencià on l’alumnat reflexiona sobre com millorar el seu nivell en aquesta llengua. La nostra proposta presenta seqüències didàctiques d’activitats on es desenvolupen tant les habilitats productives com receptives a traves del treball de textos literaris com l’endevinalla, les nadaletes, els textos narratius amb imatge (curt, fotonovel·la, còmic), el rap, els contes, la poesia... | Literary texts, apart from being optimal to develop sensitivity, are also a useful resource for improving the language skills of students in a motivating and funny way. These texts, together with others, are part of the daily work in the classroom of Valencian Portfolio, where students reflect on and improve their level in this language. Our proposal presents teaching sequences by which the student is encouraged to develop both receptive and productive skills through work with literary texts such as riddles, Christmas songs, narrative texts with images (short films, photo novels, comics), rap lyrics, short stories, poetry, etc.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2015.6.11 | http://hdl.handle.net/10045/55581
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2015.6.11
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © Universitat d'Alacant
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:Revistas - Ítaca - 2015, Núm. 6
Personal Investigador sin Adscripción a Grupo

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailItaca_06_11.pdf25,26 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.