La literatura: una aproximació a Jaume I a través dels projectes

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/55579
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: La literatura: una aproximació a Jaume I a través dels projectes
Autor/es: Peñarroya i Ferrer, Carla | Figuerola i Prats, Paula
Palabras clave: Cultura | Projecte | Educació | Innovació | Cooperació | Literatura | Culture | Design | Education | Innovation | Cooperation | Literature
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2015
Editor: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Cita bibliográfica: Ítaca. Revista de Filologia. 2015, 6: 145-154. doi:10.14198/ITACA2015.6.09
Resumen: En aquest article analitzem les possibilitats de la metodologia del treball per projectes, vinculats a aspectes culturals per a l’ensenyament de la literatura. El nostre estudi parteix d’un projecte dut a terme en un centre de l’Horta Sud. El nostre objectiu és donar a conèixer la importància del rei Jaume I i aproximar la literatura als joves valencians a través de la festa del 9 d’Octubre. El nostre és un integral en què totes les àrees treballaran conjuntament durant dues setmanes i mitja en una franja horària determinada. Aquest treball és destinat al curs de segon d’ESO d’un centre amb un nivell socioeconòmic mitjà-alt i on la llengua vehicular és el valencià. | This paper analyses the possibilities of the project-based learning linked to cultural aspects for the teaching of literature. Our study revises a project carried out in a secondary school of Horta Sud (Valencia). Our aim is to highlight the importance of King James I and promote literature to the young Valencian people through October 9th festivity. Ours is a comprehensive project in which all areas will work together for two weeks and a half in a given time slot. This work is oriented to the second year of a secondary school with a medium-high socioeconomic level where the vehicular language is Catalan.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2015.6.09 | http://hdl.handle.net/10045/55579
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2015.6.09
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © Universitat d'Alacant
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:Revistas - Ítaca - 2015, Núm. 6

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailItaca_06_09.pdf323,12 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.