Ensenyar i aprendre literatura en contextos digitals: reptes i necessitats didàctiques

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/55577
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Ensenyar i aprendre literatura en contextos digitals: reptes i necessitats didàctiques
Autor/es: Hernández i Ortega, Josep
Palabras clave: Didàctica de la llengua i la literatura | TIC | Tecnologia educativa | Aprenentatge basat en projectes | Didàctica col·laborativa | Teaching Language and Literature | ICT | Educational Technology | Project Based Learning | Teaching collaboratively
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2015
Editor: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Cita bibliográfica: Ítaca. Revista de Filologia. 2015, 6: 105-124. doi:10.14198/ITACA2015.6.07
Resumen: En aquest article es presenta una perspectiva del desenvolupament de la tecnologia al servei de l'ensenyament. El docent del segle XXI ha d'acomplir amb objectius cognitius, metodològics i tecnològics per a abastir el seu alumnat dins dels paràmetres de competència curricular, com també els instrumentals. La generació que està a les nostres aules són usuaris i gestors d'una societat en què estan consolidant habilitats i coneixements transversals que han de formar-se a l'escola tant com ho fan a l'àmbit domèstic. | This article presents a vision of the development of technology for education. The teacher of the twenty-first century must comply with cognitive, methodologic and technologic objectives to supply his/her students within the parameters of curricular and instrumental competence. The young people of our classrooms are users and managers of a world where they are consolidating transversal skills and knowledge that must be trained in the school as much as it is done at home.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2015.6.07 | http://hdl.handle.net/10045/55577
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2015.6.07
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © Universitat d'Alacant
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:Revistas - Ítaca - 2015, Núm. 6

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailItaca_06_07.pdf2,13 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.