Noves (i velles) didàctiques per a ensenyar llengua i literatura amb les TIC

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/55575
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Noves (i velles) didàctiques per a ensenyar llengua i literatura amb les TIC
Autor/es: Durán Rivas, Carme
Palabras clave: TIC | Metodologia activa | Formació | Seqüència didàctica | Recerca | Information and communication technologies | Educational technologies | Teacher training | Language and literature projects | Teaching sequences
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2015
Editor: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Cita bibliográfica: Ítaca. Revista de Filologia. 2015, 6: 71-84. doi:10.14198/ITACA2015.6.05
Resumen: Aquest article parteix de la hipòtesi inicial que les eines TIC presenten un gran potencial per millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura, però que aquesta potencialitat (COLL: 2008) només es pot fer efectiva quan es fonamenta en una sòlida formació del professorat i quan l'ús de les TIC s'integra en metodologies actives que atorguen el protagonisme a l'estudiant i que se centren en l'acompanyament al llarg del procés, com els treballs per projectes o les seqüències didàctiques (SD) (CAMPS: 1994). Per desenvolupar aquest plantejament, primerament argumentaré la necessitat d'una formació dels docents que ha d'incloure tant la integració de les eines i dels recursos tecnològics que tenim al nostre abast, com els coneixements sobre els continguts que volem ensenyar i els coneixements pedagògics sobre com s'ensenya i com s'aprèn. I, tot seguit, em centraré en les característiques de les SD i en les possibilitats que obren per integrar els avenços que la recerca en didàctica de la llengua i de la literatura ha posat de manifest, i defensaré que són el millor marc per a un ús significatiu de les tecnologies de la informació i de la comunicació. | This paper highlights the great potential of Information and Communication Technologies (ICT) for improving the teaching and learning of language and literature, but only if the following conditions meet. First, it requires teachers to undergo continuous training. Secondly, the use of ICT should fit in active methodologies that focus on the support to the students throughout the learning process. Finally, the author argues that language and literature projects or teaching sequences can be an ideal framework for meaningful use of ICT as a learning tool.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2015.6.05 | http://hdl.handle.net/10045/55575
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2015.6.05
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © Universitat d'Alacant
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:Revistas - Ítaca - 2015, Núm. 6

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailItaca_06_05.pdf945,09 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.