Com fer lectors de poesia en secundària

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/55573
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Com fer lectors de poesia en secundària
Autor/es: Ballester Marco, Anna
Palabras clave: Joc | Imaginació | Plaer | Treball en equip | Lectura expressiva | Escriptura | Dramatització | Play | Imagination | Pleasure | Teamwork | Expressive reading | Writing | Drama
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2015
Editor: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Cita bibliográfica: Ítaca. Revista de Filologia. 2015, 6: 35-50. doi:10.14198/ITACA2015.6.03
Resumen: En aquest article es presenten una sèrie d’activitats pràctiques i de reflexions amb el propòsit de fer lectors de poesia a Secundària, tot un repte per al professorat. S’hi insisteix en la necessitat de treballar a l’aula textos poètics per descobrir una altra forma d'utilitzar el llenguatge, vinculada al joc del ritme i la rima de les paraules, i perquè la poesia és indispensable per al desenvolupament intel·lectual i afectiu. Es pretén així facilitar experiències gratificants per ajudar el nostre alumnat a descobrir el gust per la lectura, l'escriptura i la dramatització de textos poètics. | To get Secondary education students become poetry readers is a challenge for teachers. However, it is worth insisting that, in poems, they discover another way of using language, related to the game of rhythm and the rhyme of words, and that poetry is indispensable for their emotional and intellectual development. We must encourage students to enjoy poetry through workshops and amusing activities: the point is to provide them with rewarding experiences to help them discover the pleasure of reading, writing and dramatizing poetic texts.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2015.6.03 | http://hdl.handle.net/10045/55573
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2015.6.03
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © Universitat d'Alacant
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:Revistas - Ítaca - 2015, Núm. 6

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailItaca_06_03.pdf318,27 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.