Corella amb harmonies del segle XX: la cantata Vida de Maria d’Amand Blanquer (1935-2005)

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/52849
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Corella amb harmonies del segle XX: la cantata Vida de Maria d’Amand Blanquer (1935-2005)
Autor/es: Ferrando Morales, Àngel Lluís
Palabras clave: Amand Blanquer | Corella | Verge Maria | Trobes en lahors | Cantata | Virgin Mary
Área/s de conocimiento: Literatura
Fecha de publicación: 2016
Editor: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Cita bibliográfica: Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos. 2016, 5: 78-106. doi:10.14198/rcim.2016.5.04
Resumen: Els textos literaris representen una part important del material del qual fa ús el compositor alcoià Amando Blanquer Ponsoda (1935-2005) en moltes de les seues composicions. Al llarg del seu catàleg, extens i ben variat, trobem una nòmina notable i heterogènia d’autors els quals, mitjançant les seues creacions literàries, actuen com a font d’inspiració per a la música de Blanquer. De tot aquest conjunt, destaquen els textos medievals hispànics, que tenen en les obres de Juan de Mena, Ausiàs March, Joanot Martorell i Joan Roís de Corella, la seua plasmació. L’estudi de la cantata Vida de Maria (1979-1981), una composició de llarga gestació sobre un text de Corella, és l’objectiu d’aquest paper. L’anàlisi de l’obra i el seu acarament amb el text al qual deu la seua articulació, tracta d’esbrinar les relacions amb la poesia de Corella i la proposta sonora de Blanquer, empresa ben atractiva sempre pel tarannà humanístic en general, i literari en particular, d’aquest compositor. | Literary texts represent a significant part of the material that the composer Amando Blanquer Ponsoda (1935-2005) uses in many of his compositions. In his catalogue, which is extensive and very diverse, there is a notable list of heterogeneous authors who, through their literary creations, act as a source of inspiration for his music. The collection includes the Hispanic medieval texts by Juan de Mena, Ausiàs March, Joanot Martorell and Joan Rois de Corella. The study of the cantata Vida de Maria (1979-1981), a composition of a long gestation with a text by Corella, is the main objective of this paper. The analysis of the work and its confrontation with the text tries to find out the relationship with Corella’s poetry and the musical translation by Amand Blanquer. For his humanistic spirit in general and literary in particular, this approximation is a very attractive task in the case of this composer.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/rcim.2016.5.04 | http://hdl.handle.net/10045/52849
ISSN: 2254-7444
DOI: 10.14198/rcim.2016.5.04
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © 2016 Josep Lluís Martos
Revisión científica: si
Versión del editor: http://www.cancioneros.org/rcim/index.aspx
Aparece en las colecciones:Revistas - RCIM - 2016, N. 5

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailRCIM_05_04.pdf599,58 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.