Evidencialitat i cortesia el verb català témer del segle XV a l’actualitat

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/52688
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Evidencialitat i cortesia el verb català témer del segle XV a l’actualitat
Autor/es: Antolí Martínez, Jordi M.
Grupo/s de investigación o GITE: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Canvi semàntic | Català antic i modern | Cortesia | Evidencialitat | Teoria de la inferència invitada | Evidentiality | Invited inferencing theory | Old and Modern Catalan | Politeness | Semantic change
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: dic-2015
Editor: California State University-Fullerton
Cita bibliográfica: Studia Iberica et Americana. 2015, Ebook/Monograph 2: 47-66
Resumen: Aquest estudi descriu el procés de canvi semàntic pel qual el verb català témer, partint d’un significat de predicció (que es desenvolupà en català antic paral·lelament a l’espanyol, el portuguès o l’italià: ‘[Algú] considerar com a possible [una cosa negativa]’), esdevindrà marcador de cortesia a partir del segle XV. Amb l’objectiu de descriure aquest procés, fonamentem la nostra anàlisi en un corpus d’exemples del verb témer del català antic i modern obtinguts del Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis (CIMTAC), els quals són interpretats mitjançant les eines teòriques que ens aporten la Lingüística Cognitiva i la Gramàtica de Construccions basada en l’ús, d’acord amb la proposta de Traugott i Trousdale, la Teoria del Canvi Semàntic de la Inferència Invitada (TCSII) de Traugott (2012) i el concepte d’intersubjectivitat (Traugott 2010). La nostra anàlisi sobre el valor de cortesía expressat per témer incorpora, així mateix, la teoria de la cortesia de Brown i Levinson, així com la proposta més recent de Wierzbicka. | The present study describes the semantic change process through which the Catalan verb témer, starting from the prediction meaning (that it developed in Old Catalan in parallel to Spanish, Portuguese or Italian: ‘[Algú] considerar com a possible [una cosa negativa]’ [Someone] to consider [a negative thing] possible; DDLC, s.v. témer), will become a politeness marker since the 15th century. With a view to explain this process, an analysis will be performed about a group of examples with the verb témer from Old and Modern Catalan retrieved from the Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis (CIMTAC) [Multilingual Computerized Corpus of Old and Contemporary Texts], interpreting them by means of the theoretical tools provided to us by Cognitive Linguistics and used-based Construction Grammar in accordance with the proposal by Traugott and Trousdale, Traugott’s Invited Inferencing Theory of Semantic Change (IITSC) (2012), and the concept of intersubjectivity (Traugott 2010). Our analysis about the meaning of politeness expressed by témer will also incorporate Brown and Levinson’s politeness theory, as well as the proposal more recently made by Wierzbicka.
Patrocinador/es: Aquest estudi ha estat desenvolupat al si de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA] de la Generalitat Valenciana (Programa de la Generalitat Valenciana per a la Constitució i Acreditació d'Instituts Superiors d'Investigació Cooperativa d'Excel·lència [Ref. ISIC/012/042]), i en el marc dels projectes de recerca següents: “Gramàtica del Català Modern (1601-1834)” (MINECO, Ref. FFI2012-37103); “Constitució d’un corpus textual per a una gramàtica del català modern (Gcm)” (IEC [PT 2012-S04-MARTINES]); Digicotracam (Programa PROMETEU per a Grups d’Investigació en I+D d’Excel·lència, Generalitat Valenciana [Ref.: PROMETEOII-2014-018], finançat per FEDER de la UE; i el “Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en Història de la Cultura, Diacronia lingüística i Traducció” (Universitat d’Alacant [Ref. GITE-09009-UA]).
URI: http://hdl.handle.net/10045/52688
ISSN: 2327-4751 (Print) | 2327-476X (Online)
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © 2015 Studia Iberica et Americana
Revisión científica: si
Versión del editor: http://hss.fullerton.edu/mll/journal/
Aparece en las colecciones:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2015_Antoli_Studia-Iberica-et-Americana.pdf676,02 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.