Aproximació a la cronologia de la introducció del francès com a llengua vernacla a la Catalunya del Nord (segles XIX-XX)

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/51612
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Aproximació a la cronologia de la introducció del francès com a llengua vernacla a la Catalunya del Nord (segles XIX-XX)
Título alternativo: Aproximación a la cronología de la introducción del francés como lengua vernácula en la Cataluña del Norte (siglos XIX-XX) | Reconstructing the process of linguistic shift of Catalan by French in Northern Catalonia (XIX – XX centuries)
Autor/es: Montoya-Abat, Brauli
Grupo/s de investigación o GITE: Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT) | Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Palabras clave: Substitució lingüística | Català | Francés | Sustitución lingüística | Catalán | Linguistic shift | Catalan | French
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2014
Editor: Universitat de Barcelona
Cita bibliográfica: Llengua, Societat i Comunicació. 2014, 12: 35-42
Resumen: L’article és un intent de reconstrucció del procés de substitució del català pel francès a la Catalunya del Nord a través de les notícies indirectes recopilades en una sèrie de textos i autors dels segles XIX i XX. S’enceta amb el moment històric previ a la introducció del francès (finals del segle XVIII i primers anys del XIX), continua amb les referències a la interrupció de la transmissió intergeneracional del català al si de la classe alta de Perpinyà, que comprenen de mitjan segle XIX a principis del XX, i es clou amb l’escampament del procés a tot el territori durant la resta del segle XX. | El artículo es un intento de reconstrucción del proceso de sustitución del catalán por el francés en Cataluña del Norte a través de las noticias indirectas recopiladas en una serie de textos y autores de los siglos XIX y XX. Comienza en el momento histórico previo a la introducción del francés (finales del siglo XVIII y primeros años del XIX), continúa con las referencias a la interrupción de la transmisión intergeneracional del catalán en el seno de la clase alta de Perpiñán, que comprenden de mediados de siglo XIX a principios del XX, y se cierra con la expansión del proceso a todo el territorio durante el resto del siglo XX. | The article is an attempt of reconstructing the process of linguistic shift of Catalan by French in Northern Catalonia through indirect collected news in a series of texts and authors of the nineteenth and twentieth centuries. We begin with the historical period before the introduction of the French (late eighteenth and early nineteenth century), continues with references to the interruption of the intergenerational transmission of Catalan within the upper class of Perpignan, comprising of mid-nineteenth century to early twentieth century, and ends with the spreading throughout the process to all the territory for the remainder of the twentieth century.
URI: http://hdl.handle.net/10045/51612
ISSN: 1697-5928
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Revisión científica: si
Versión del editor: http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/article/view/10044
Aparece en las colecciones:INV - EXPLANAT - Articles de Revistes
INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2014_Montoya_LSC.pdf305,2 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Este ítem está licenciado bajo Licencia Creative Commons Creative Commons