Memòria de la xarxa: “Docència per a la Capacitació: assignatures de la competència lingüística (valencià)”

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/51301
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Memòria de la xarxa: “Docència per a la Capacitació: assignatures de la competència lingüística (valencià)”
Autor/es: Baile López, Eduard | Beltran i Calvo, Vicent | Càmara Sempere, Hèctor | Escolano i López, Josep Manuel | Guardiola i Savall, Maria Isabel | Maestre-Brotons, Antoni | Montesinos Antón, Esther | Montserrat Buendia, Sandra | Segura-Llopes, Carles
Grupo/s de investigación o GITE: Literatura Catalana Medieval (LICATMED) | DIAVAL | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT) | FRASYTRAM | Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Llengua catalana | Valencià | Guia docent | Primària | Infantil
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2015
Editor: Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad | Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Cita bibliográfica: Investigación y Propuestas Innovadoras de Redes UA para la Mejora Docente [Recurso electrónico] / coordinadores, José Daniel Alvarez Teruel, María Teresa Tortosa Ybáñez, Neus Pellín Buades. Alicante : Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2015. ISBN 978-84-617-3914-1, pp. 1087-1101
Resumen: Com a conseqüència directa de la nova ‘Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià’ (orde 17/2013), cal engegar un procés de creació d’assignatures o de reestructuració i fusió d’altres per a establir l’itinerari que condueix a la consecució d’aquest mèrit lingüístic obligatori per a la docència en llengua pròpia al País Valencià. En el primer dels casos, s’hi troba el naixement de dues assignatures denominades ‘Llengua Catalana II per a l’Educació Infantil’ i ‘Llengua Catalana II per a l’Educació Primària’, que complementaran els elements de llengua d’ús presents fins ara només en sengles assignatures de primer any al si dels graus esmentats. Per aquest motiu, tot atenent a la implantació imminent d’aquestes LC II en el pla d’estudis d’Infantil i de Primària de la Universitat d’Alacant, presentem la memòria que fa crònica del procés que ens hi ha conduït amb èxit, fent-hi èmfasi en les decisions preses quant als continguts o la metodologia, juntament amb altres factors essencials com ara les eines d’aprenentatge, la tipologia de pràctiques o l’avaluació.
URI: http://hdl.handle.net/10045/51301
ISBN: 978-84-617-3914-1
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Derechos: © Del texto: los autores; © De esta edición: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
Versión del editor: http://hdl.handle.net/10045/44926
Aparece en las colecciones:INV - DIAVAL - Capítols de Llibres
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
Docencia - ICE - Capítulos de Libros
INV - LICATMED - Capítols de Llibres
INV - FRASYTRAM - Capítulos de Libros
INV - TRACLAVAL - Capítols de Llibres
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2015_Redes-UA-Mejora-Docente_55.pdf112,9 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.