En estil de fictes paraules que tenen sentits no fictes: anàlisi de locucions i col·locacions en Joan Roís de Corella en el context del llenguatge literari de la Corona d’Aragó en el segle XV

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/48959
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: En estil de fictes paraules que tenen sentits no fictes: anàlisi de locucions i col·locacions en Joan Roís de Corella en el context del llenguatge literari de la Corona d’Aragó en el segle XV
Other Titles: Fictional Words with Non-Fictional Meanings: Analysis of Joan Roís de Corella’s Phrases and Collocations within Fifteenth-Century Literary Language in the Crown of Aragon
Authors: Martines, Vicent
Research Group/s: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Keywords: Joan Roís de Corella | Literatura catalana medieval i del Renaixement | Lingüística de corpus | Col·locacions | Fraseologia | Humanitats digitals | Diacronia lingüística | Medieval and Renaissance Catalan literature | Linguistic corpora | Collocations | Phraseology | Digital humanities | Diachronic linguistics
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: Jun-2015
Publisher: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
Citation: Anuario de Estudios Medievales. 2015, 45(1): 143-181. doi:10.3989/aem.2015.45.1.05
Abstract: Aquest article presenta una mostra dels resultats de l’anàlisi detallada de locucions, col·locacions i altres elements fraseològics i d’ordre de mots significatius quant a la caracterització del cabal de llenguatge literari de Joan Roís de Corella. Aquesta anàlisi es fa amb metodologia interdisciplinar de base de lingüistica de corpus i de diacronia lingüistica, i amb el concurs de les tecnologies de la informació i la comunicació (humanitats digitals), que s’apliquen a l’anàlisi de l’aportació lèxica i estilística d’un autor clau com és Roís de Corella a fide calibrar el grau de sintonia i, alhora, d’especificitat del seu llenguatge literari; en quin grau coincideix el seu llenguatge literari amb el d’altres grans clàssics culturals de la Corona d’Aragó, i en què basa, alhora, Roís de Corella la clau de la seua mestria estilística. | This paper presents a detailed analysis of a sample of phrases, collocations and other phraseological elements and order of significant words regarding the characterization of the flow of literary language in the work of Joan Roís de Corella. This analysis is based on an interdisciplinary methodology of the use of linguistic corpora, diachronic linguistics and IST (digital humanities) applied to the analysis of the contribution of lexical and stylistic features by Roís de Corella in order to gauge the degree of his relevance as a classic.
Sponsor: Aquest treball s’inscriu en les tasques de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA (ISIC-IVITRA: http://www.ivitra.ua.es, ref. ISIC/2012/022) i dels projectes competitius PROMETEOII/2014/018 (Programa Prometeo de la Generalitat Valenciana para Grupos de Investigación de Excelencia en I+D, cofinanciado por el FEDER de la UE), FFI2012-37103-FILO, IVITRA-IEC/PT2008-S0406-MARTINES01, 2008-2010 PT2012-S04-MARTINE, GITE-09009-UA, USI-045-UA, VIGROB-125.
URI: http://hdl.handle.net/10045/48959
ISSN: 0066-5061 | 1988-4230 (Internet)
DOI: 10.3989/aem.2015.45.1.05
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0
Peer Review: si
Publisher version: http://dx.doi.org/10.3989/aem.2015.45.1.05
Appears in Collections:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2015_Martines_AEM.pdf1,35 MBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons