De la percepció cognitiva a la percepció auditiva. L’evolució del verb entendre en català antic (segles XIII-XVI)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/47522
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: De la percepció cognitiva a la percepció auditiva. L’evolució del verb entendre en català antic (segles XIII-XVI)
Other Titles: From cognitive perception to auditory perception. The evolution of the verb entendre in Old Catalan (13th-16th centuries) | Da percepção cognitiva à percepção auditiva: a evolução do verbo entender no catalão antigo (sécs. XIII-XVI)
Authors: Antolí Martínez, Jordi M.
Research Group/s: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Català antic | Evidencialitat | Inferència invitada | Verb entendre | Verbs de percepció auditiva | Old Catalan | Evidenciality | Invited inferencing | Perception verbs | Auditory verbs
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: Jun-2015
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Medievals
Citation: Mirabilia/MedTrans. 2015, 1: 46-71
Abstract: En aquest estudi analitzem el procés de canvi semàntic pel qual, en català antic (segles XIII-XVI), el verb entendre, partint d’un nucli semàntic de percepció intel·lectual, arribarà a esdevenir verb de percepció auditiva. En concret, constatem que en la llengua antiga aquest verb sols arribarà a semantitzar (a finals del s. XIV) la percepció d’estímuls lingüístics; així, doncs, no convergirà totalment amb el verb oir, a diferència del que ocorre amb altres evolucions romàniques de INTENDĔRE (en francès, en occità o en sard). Aquest estudi l’hem fonamentat en l’anàlisi dades de corpus lingüístics informatitzats i aplicant-hi els conceptes teòrics de la Invited Inferencing Theory of Semantic Change (TCSII) d’E. C. Traugott (2012) i el concepte d’evidencialitat. | This study analyzes the process of semantic change by which the Old Catalan verb entendre developed from the 13th to the 16th centuries from a meaning based on intellectual perception to one implying auditory perception. In particular, this article shows that by the end of the 14th century the verb entendre had only semanticized the perception of linguistic stimuli and had not fused completely with the meaning of the verb oir, as was the case with the evolution of INTENDERE in other Romance languages (such as French, Occitan, and Sardinian). Our study has been based on data analysis of an electronic linguistic corpus using the concepts of E.C. Traugott's Invited Interfering Theory of Semantic Change (TCSII) (2012) and the concept of evidenciality.
Sponsor: Aquest treball s’integra en el projecte de recerca «L’evidencialitat en català antic: estudi de corpus i acostament segons la gramàtica cognitiva», en el marc de la beca FPU12/05373 del Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya i sota la direcció del prof. Dr. Josep Martines i Peres. A més, s’inclou en la matriu de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA: http://www.ivitra.ua.es] (Ref. ISIC/2012/022) i en l’activitat dels projectes competitius PROMETEOII/2014/018 (Programa Prometeu de la Generalitat Valenciana per a Grups d’Investigació d’Excel·lència en R+D, cofinançat pel FEDER de la UE), FFI2012-37103-FILO, IVITRA-IEC/PT2008-S0406-MARTINES01, PT2012-S04-MARTINES, GITE-09009-UA, USI-045-UA, VIGROB-125.
URI: http://hdl.handle.net/10045/47522
ISSN: 1676-5818
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © 2015 Mirabilia Journal
Peer Review: si
Publisher version: http://www.revistamirabilia.com/medtrans/issues/mirabilia-medtrans-1-2015-1
Appears in Collections:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2015_Antoli_Mirabilia-MedTrans.pdf712,12 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.