L’evolució de la forma verbal cantara en català: un estudi de corpus

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/47521
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: L’evolució de la forma verbal cantara en català: un estudi de corpus
Título alternativo: The Evolution of the Verbal Form cantara in Catalan: A Textual Corpora Analysis | A evolução da forma verbal cantara em catalão: um estudo textual
Autor/es: Segura-Llopes, Carles
Grupo/s de investigación o GITE: DIAVAL
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Gramàtica històrica | Català | Temps verbal | Sintaxi | Semàntica | Historical grammar | Catalan | Verbal tense | Syntax | Semantic
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: jun-2015
Editor: Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Medievals
Cita bibliográfica: Mirabilia/MedTrans. 2015, 1: 1-45
Resumen: L’estudi dels temps verbals és un camp ben llaurat en l’àmbit de les llengües romàniques. En català, en tenim bons estudis i monografies excel·lents. En aquest article proposem una revisió d’aquesta qüestió a partir del Corpus Informatitzat del Català Antic (CICA) i del Metacorpus que és el Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis (CIMTAC), i, al si d’aquest, el Corpus Informatitzat per a la Gramàtica del Català Antic (CIGCA). Aquests corpus estan desenvolupats al si de l’ISIC-IVITRA –o, amb la participació essencial d’aquest, com ara quant al CICA–. Presentem un estudi de les formes cantaraen un eix cronològic que va des dels primers exemples, al segle xii, fins al segle xvi amb l’objectiu d’identificar-ne els valors primerencs, descriure el desplegament progressiu de les formes i determinar com i quan les formes en cantara assumeixen les funcions sintàctiques típiques associades a l’imperfet de subjuntiu pròpies actualment del castellà i, també, de gran part de les varietats valencianes del català. | The analysis of verbal tenses is a well-studied topic in Romance Languages, for which there are excellent studies and monographs in what pertains to the Catalan language. In this article we offer an overview of this topic based on an analysis of several electronic corpora developed within the Institute ISIC-IVITRA or with its participation, such as: the Electronic Corpus of Old Catalan (Corpus Informatitzat del Català Antic [CICA]), the Metacorpus(that is the Electronic Multilingual Corpus of Old and Contemporary Texts, Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis [CIMTAC]), and the Electronic Corpus for the Old Catalan Grammar (Corpus Informatitzat per a la Gramàtica del Català Antic [CIGCA]). We study the forms of the verb cantara from the first examples of its use in the 12th century to the end of the 16th century. Our intention is to identify their main values, describe the progressive development, and determine how and when these forms assumed the typical syntantic functions associated with the imperfect subjunctive that are typical of Castilian and of many of the Valencian varieties of the Catalan language.
URI: http://hdl.handle.net/10045/47521
ISSN: 1676-5818
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © 2015 Mirabilia Journal
Revisión científica: si
Versión del editor: http://www.revistamirabilia.com/medtrans/issues/mirabilia-medtrans-1-2015-1
Aparece en las colecciones:INV - DIAVAL - Articles de Revistes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2015_Segura_Mirabilia-MedTrans.pdf745,32 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.