Estudi de les unitats fraseològiques de la tercera esfera des d’una perspectiva diacrònica

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/47050
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Estudi de les unitats fraseològiques de la tercera esfera des d’una perspectiva diacrònica
Título alternativo: Study of the phraseological units belonging to the ‘third sphere’ from a diachronic perspective
Autor/es: Fuster Ortuño, María Ángeles | Sánchez-López, Elena
Grupo/s de investigación o GITE: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Diacronia | Fraseologia | Fraseologització | Canvi fraseològic | Diachrony | Phraseology | Phraseologization | Phraseological change
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2014
Editor: Publicacions de l'Abadia de Montserrat | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Cita bibliográfica: Caplletra. 2014, 56: 243-267
Resumen: Fins ara, les unitats fraseològiques havien estat tradicionalment estudiades en sincronia o, a tot estirar, tenint en consideració un punt concret en el passat. Amb aquest estudi, pretenem fer una anàlisi diacrònica —de l’evolució— d’algunes UFs que considerem especialment representatives, com ho són les de la tercera esfera, que, segons Corpas, són els enunciats fraseològics. Iniciarem l’article amb una breu descripció del concepte d’unitat fraseològica i, posteriorment, ens centrarem en les unitats que conformen la tercera esfera. Tractarem amb més profunditat la definició, l’origen i el tipus d’unitats que s’apleguen sota aquest terme. A continuació, analitzarem amb més aprofundiment un parell d’exemples representatius, com són una oronella no fa estiu i fer orelles sordes. Aquests exemples ens permetran observar les característiques generals del processos de fraseologització i canvi fraseològic. | Phraseological units have traditionally been studied from a synchronic perspective or, at the utmost, focusing on a certain period of time in the past. In this paper we aim to carry out a diachronic analysis of the most representative phraseological units, those belonging to what Corpas defines as the Third Sphere, that is, phraseological sentences. Firstly, we will briefly describe the concept of phraseological unit and, subsequently, we will focus on those belonging. We will firstly deal with the definition, the origin and the types of units gathered together under this term. Secondly, we will focus on two representative examples: una oronella no fa estiu (literally, ‘one swallow does not make a summer)’ and fer orelles sordes (‘to turn a deaf ear’). These examples will allow us to analyse the main features of phraseologization and phraseological change processes.
Patrocinador/es: Aquest treball s’inscriu en la matriu dels projectes d’investigació, dirigits pel Prof. Josep Martines (Universitat d’Alacant, Institu d’Estudis Catalans), Gramàtica del Català Antic (finançat pel MICINN [Ref.: FFI2009-13065/FILO]), «Constitució d’un Corpus per a la Gramàtica del Català Antic» (fiançat per l’Institut d’Estudis Catalans [IVITRA-IEC/PT2008-MARTINES01]), «Gramàtica del Català Modern» (1601-1834) (finançat pel MINECO, Ref. FFI2012-37103). D’altra banda, també al si dels projectes Digicotracam (Programa PROMETEO de la Generalitat Valenciana per a Grups d’Investigació en I+D d’Excel·lència [Ref.: PROMETEO-2009-042], aquest és un projecte cofinançat pel FEDER de la UE), i el Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en Història de la Cultura, Diacronia lingüística i Traducció (finançat pel Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa de la UA [Ref. GITE-09009-UA]). Tots quests projectes se situen en la matriu de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA] de la Generalitat Valenciana (ISIC/012/042).
URI: http://hdl.handle.net/10045/47050
ISSN: 0214-8188 | 2386-7159 (Internet)
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Revisión científica: si
Versión del editor: http://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/274705
Aparece en las colecciones:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2014_Fuster_Sanchez_Caplletra.pdf250,63 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.