La inferència en l’aflorament de valors evidencials en català antic

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/47049
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: La inferència en l’aflorament de valors evidencials en català antic
Título alternativo: Inference and emergence of evidential values in Old Catalan
Autor/es: Sentí i Pons, Andreu | Antolí Martínez, Jordi M.
Grupo/s de investigación o GITE: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Gramaticalització | Canvi semàntic | Evidencialitat | Modalitat | Estudi de corpus | Metonímia | Inferència invitada | Grammaticalization | Semantic change | Evidentiality | Modality | Corpus study | Metonymy | Invited inference
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2014
Editor: Publicacions de l'Abadia de Montserrat | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Cita bibliográfica: Caplletra. 2014, 56: 157-183
Resumen: En aquest article volem descriure els valors evidencials que desenvolupen el verb parèixer i la perífrasi verbal deure + infinitiu en català antic i explicar com s’han generat. Es tracta de dos recursos bàsics per a l’expressió de l’evidencialitat inferencial que han seguit un procés de canvi semàntic paral·lel. L’estudi d’aquest procés, que s’ha fet amb dades de corpus analitzades amb una metodologia cognitiva, revela que l’aflorament dels nous valors es pot explicar com a resultat d’un procés de gramaticalització en què, a poc a poc, hi ha una major subjectivació, tendència que s’explica, en darrer terme, pel mecanisme de la inferència invitada (Traugott & Dasher 2002). A més, l’anàlisi dels diferents valors evidencials ens ha permès constatar que cal una classificació més detallada de la tipologia tradicional d’evidencials d’inferència (Willet 1988), i és per a superar aquestes limitacions que hem aplicat la proposta de Squartini (2008). En definitiva, tot plegat ens ha possibilitat obrir una línia de recerca sobre els marcadors evidencials d’inferència i el procés de canvi lingüístic que els genera en llengües com el català en què no hi ha una categoria gramatical evidencial. | The aim of this paper is to describe the evidential values developed by the verb parèixer (‘seem’) and the modal periphrasis deure (‘must’) + infinitive in Old Catalan, and to explain how they arose. These two ways of conveying inferential evidentiality have undergone a parallel process of semantic change. The study of this process, which has been carried out basing on corpora data analyzed from a cognitive perspective, reveals that the rise of new meanings can be explained as a result of a grammaticalization process. Grammaticalization entails a progressive process of subjectification, which can be accounted for through the mechanism of invited inferencing (Traugott & Dasher 2002). Moreover, the analysis of different evidential senses allows us to confirm that a more fine-grained analysis of the traditional typology of inferential evidentiality is needed (Willet 1988). In order to overcome these limitations we have applied Squartini’s (2008) proposal. In short, this study could open a door for a new line of research about inferential evidential markers and the process of linguistic change that generated these markers in languages with no evidential grammatical category like Catalan.
Patrocinador/es: Aquest treball ha estat fet al si de la beca FPU (AP2008-04301) del Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya i de la plaça d’investigador en formació (REF. I-PI 28/11) del programa PROMETEU de la Generalitat Valenciana, i s’inclou en la matriu de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA] de la Generalitat Valenciana (ISIC/012/042), en l’activitat dels projectes Digicotracam (Programa PROMETEU per a Grups d’Investigació en I+D d’Excel·lència, Generalitat Valenciana [Ref.: PROMETEU-2009-042], «aquest és un projecte cofinançat pel FEDER de la UE»), «Gramàtica del Català Antic» (finançat pel MICINN [Ref.: FFI2009-13065/FIL]), «Constitució d’un Corpus per a la Gramàtica del Català Antic» (finançat per l’IEC [IVITRA-IEC/PT2008-MARTINES01]), «Preparació de la proposta de projecte europeu Digital Library of Multilingual Translations of Europe - International Virtual Institute of Traslation» - DILIMTE-IVITRA [ICT-2007.4.3] (finançat pel MICINN [Ref.: FFI2008-02182-I]), «Biblioteca Digital Plurilingüe del Mediterrani-IVITRA» (finançat pel MICINN [Ref. FFI2010-09064-I]), «Gramàtica del Català Modern (1601-1834)» (finançat pel MINECO, Ref. FFI2012-37103) i el «Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en Història de la Cultura, Diacronia lingüísticai Traducció» (finançat pel Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa de la UA [Ref. GITE-09009-UA]).
URI: http://hdl.handle.net/10045/47049
ISSN: 0214-8188 | 2386-7159 (Internet)
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Revisión científica: si
Versión del editor: http://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/274702
Aparece en las colecciones:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2014_Senti_Antoli_Caplletra.pdf229,82 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.