Èpica llatina per a Jaume I: el poema Triumphus Valentinus del novator valencià Josep Ignasi Barberà

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/47048
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Èpica llatina per a Jaume I: el poema Triumphus Valentinus del novator valencià Josep Ignasi Barberà
Título alternativo: Latin Epic Poetry for James I of Aragon: the Poem Triumphus Valentinus by the Valencian Novator Josep Ignasi Barberà
Autor/es: Biosca, Antoni
Grupo/s de investigación o GITE: Corpus Documentale Latinum Valencie (CODOLVA)
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina
Palabras clave: Jaume I | Conquesta de València | Èpica llatina | Virgili | Gregori Maians | Neoclassicisme | Història de la cultura valenciana | James I of Aragon | Conquest of Valencia | Latin Epic Poetry | Virgil | Neoclassicism | Valencian Culture History
Área/s de conocimiento: Filología Latina
Fecha de publicación: 2013
Editor: Publicacions de l'Abadia de Montserrat | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Cita bibliográfica: Caplletra. 2013, 55: 27-47
Resumen: El poema Triumphus Valentinus del valencià Josep Ignasi Barberà, obra encara inèdita i poc coneguda, està format per més de cinc mil hexàmetres llatins que narren la presa de Valencia per part del rei Jaume I. Es tracta d’un poema de principi del segle xviii, amb característiques pròpies del gust neoclàssic i preil·lustrat, on coincideixen l’interès per la història valenciana, la tradició clàssica grecoromana i el reflex del canvi dinàstic a la corona hispànica. El model estètic seguit per l’autor és clarament l’Eneida de Virgili, tant per forma com per contingut. Malgrat l’interès mostrat per autors coetanis com Gregori Maians, l’obra ha passat pràcticament desapercebuda. | The poem Triumphus Valentinus, a text of the Valencian poet Josep Ignasi Barberà, is a still unpublished and not well known work. It is composed by more than five thousand Latin hexameters telling the conquest of Valencia by King James I of Aragon. It is a poem created in the early eighteenth century literature, with features of neoclassical and pre-Enlightenment poetry, where the interests in the history of Valencia, in the classical Greco-Roman tradition, and in the dynastic change of the Hispanic crown meet. The aesthetical model followed by the author is clearly Virgil‘s Aeneid, regarding both contents and form. Despite the interest shown by authors like Gregori Maians, this poem has been almost unnoticed.
URI: http://hdl.handle.net/10045/47048
ISSN: 0214-8188 | 2386-7159 (Internet)
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Revisión científica: si
Versión del editor: http://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/271202
Aparece en las colecciones:INV - CODOLVA - Artículos de Revistas

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2013_Biosca_Caplletra.pdf193,04 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.