La font de l’editio princeps d’Ausiàs March

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/46971
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: La font de l’editio princeps d’Ausiàs March
Autor/es: Poveda Clement, Vicent Ramon
Palabras clave: Ausiàs March | Baltasar de Romaní | Editio princeps | Cançoner | València | Impremta | Cancionero | Print
Área/s de conocimiento: Literatura
Fecha de publicación: 2015
Editor: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Cita bibliográfica: Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos. 2015, 4: 78-109. doi:10.14198/rcim.2015.4.05
Resumen: Els stemmata codicum d’Amadeu Pagès i de Robert Archer ofereixen, com els autors mateixos preveien, resultats amb caràcter provisional i aproximat fins que no es revisen les relacions genealògiques de cadascun dels poemes i de cadascun dels cançoners d’Ausiàs March, de manera individual i completa. A partir d’aquesta premissa, aquest treball analitza els vincles de l’editio princeps marquiana a partir de la revisió de tots els poemes que conté, la qual cosa ha permés reinterpretar el seu lloc en l’stemma codicum i determinar la seua transcendència per a la tradició de March, ja que la seua font és propera a l’original i prèvia a la divisió en les principals branques textuals. | Amadeu Pagès and Robert Archer’s stemmata codicum offer, as these authors expected, results of a provisional and approximate character until the genealogical relationships of each of Ausiàs March’s poems and anthologies could be revised in an individual and complete way. Under this premise, this work analyses the bonds of the Marquian editio princeps by reviewing all its poems, which has permitted a reinterpretation of its place in the stemma codicum and the establishment of its significance for March’s tradition, since its source is close to the original and previous to the division in the main textual branches.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/rcim.2015.4.05 | http://hdl.handle.net/10045/46971
ISSN: 2254-7444
DOI: 10.14198/rcim.2015.4.05
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © 2015 Josep Lluís Martos
Revisión científica: si
Versión del editor: http://www.cancioneros.org/rcim/index.aspx
Aparece en las colecciones:Revistas - RCIM - 2015, N. 4

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailRCIM_04_05.pdf487,62 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.