Juguem a definir la ciència: recursos per treballar el lèxic acadèmic col·laborativament

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/37087
Registro completo de metadatos
Registro completo de metadatos
Campo DCValorIdioma
dc.contributor.authorEstopà, Rosa-
dc.date.accessioned2014-05-13T14:47:31Z-
dc.date.available2014-05-13T14:47:31Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationÍtaca. Revista de Filologia. 2013, 4: 183-195. doi:10.14198/ITACA2013.4.09es
dc.identifier.issn2172-5500-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.14198/ITACA2013.4.09-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10045/37087-
dc.description.abstractEl coneixement de la ciència i la tècnica es representa i es transfereix a través de paraules que tenen un significat especialitzat, precís i concís. L’accés al coneixement especialitzat permet l’ús adequat de la terminologia. Treballar el llenguatge juntament amb el coneixement científic des dels inicis és crucial. En el projecte «Jugant a definir la ciència» (I i II) partim del supòsit que les bases del coneixement especialitzat es comencen a adquirir en els primers anys de vida d’una persona. El nostre objecte d’estudi és presentar recursos per treballar col·laborativament paraules bàsiques de la ciència a l’escola com ara aigua, espai, estrella, cervell, gel, mort, sol, calor, velocitat, aire, vida, etc. Enguany, el projecte ha saltat a la xarxa. En aquest article presentem, a més, la plataforma digital, «El club lèxic», que fomenta el treball col·laboratiu.es
dc.description.abstractThe knowledge of science and technology is represented and transferred through words that have a specialized, precise and concise meaning. Having access to specialized knowledge allows an appropriate use of terminology. Working on language, together with scientific knowledge from the very beginning, is crucial. In the project «Jugant a definir la ciència» (I and II) (Playing to define the sciences) we assume that the basis of specialized knowledge begins to be acquired at a very early age of a person. The object of our study is to show resources to cooperative learning with basic scientific words such as water, space, star, brain, ice, death, sun, heat, speed, air, life, etc. This year, the project has gone into the Internet. In this paper we also present the digital platform «El club lèxic», which promotes collaborative working.es
dc.description.sponsorshipAquest projecte s’ha desenvolupat en el marc de diversos projectes finançats: “Jugando a definir la ciencia” (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Programa de Cultura científica y de la Innovación, 2011, FECYT-FCT-11-2501; IP: Rosa Estopà); “Jugando a definir la ciencia (2): Laboratorios de palabras” (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Programa de Cultura científica y de la Innovación 2012, FECYT-FCT-12-4482; IP: Rosa Estopà); “Jugant amb les paraules de la ciència” (Departament d'Economia i Coneixement, Secretaria d'Universitats i Recerca, Ajudes per al finançament d'actuacions en l'àmbit de la divulgació científica, 2012, 2012ACDS00050, IP: Rosa Estopà).es
dc.languagecates
dc.publisherUniversitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalanaes
dc.subjectTerminologiaes
dc.subjectCiènciaes
dc.subjectLlenguaes
dc.subjectRecursos didàcticses
dc.subjectLèxices
dc.subjectDiccionaries
dc.subjectJocses
dc.subjectEscolaes
dc.subjectTerminologyes
dc.subjectSciencees
dc.subjectLanguagees
dc.subjectDidactic resourceses
dc.subjectWordses
dc.subjectDictionaryes
dc.subjectGameses
dc.subjectSchooles
dc.subject.otherFilología Catalanaes
dc.titleJuguem a definir la ciència: recursos per treballar el lèxic acadèmic col·laborativamentes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees
dc.peerreviewedsies
dc.identifier.doi10.14198/ITACA2013.4.09-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
Aparece en las colecciones:Revistas - Ítaca - 2013, Núm. 4

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailItaca_04_09.pdf2,42 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.