Treball per projectes amb TIC a l’educació primària

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/37086
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Treball per projectes amb TIC a l’educació primària
Authors: Devesa Zamora, Maria del Carmen
Keywords: Aprenentatge per projectes | TIC | TAC | Educació primària | Noves tecnologies | Task-based learning | ICT | LKT | Primary education | New technologies
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2013
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: Ítaca. Revista de Filologia. 2013, 4: 163-181. doi:10.14198/ITACA2013.4.08
Abstract: El present treball pretén explicar la metodologia duta a terme al llarg d’un curs escolar al tercer cicle de l’Educació Primària, basada en l’aprenentatge per projectes a l’àrea de Coneixement del Medi, conjuntament amb l’ús de les TIC. La unió de l’aprenentatge per projectes i les TIC és el resultat d’una reflexió centrada en la necessitat d’un canvi metodològic i un acostament més real al món dels xiquets i xiquetes. És una altra manera d’educar, més significativa per a l’alumnat. Emprar un enfocament per projectes dóna oportunitats a l’alumnat per a participar del treball autèntic i desenvolupar les destreses del segle XXI: la col·laboració, la resolució de problemes i el pensament crític. L’èmfasi ja no és a l’ensenyament, sinó a l’aprenentatge, els protagonistes ja no són els mestres, són els alumnes. I és per això mateix —perquè ells i elles són els i les protagonistes— que els docents ens hem d’adaptar als nous temps, a la nova realitat, a unes necessitats educatives d’un món que canvia contínuament i en el qual les TIC estan presents. A la fi, ningú ja no dubta que la tecnologia web 2.0 s’ha d’integrar de forma normalitzada en els processos d’ensenyamentaprenentatge. Quan són ben dissenyats, els projectes fonamentats en el currículum poden arribar a resultats d’alta qualitat per a l’alumnat i poden ser, també, una experiència gratificant per als docents. En aquest article provaré de demostrar que conjuminar l’enfocament per projectes i les TIC ofereix molts avantatges. | This paper aims to explain the ICT-supported project-based learning methodology used throughout the school year in years 5 and 6, in the subject of science. The need of both a methodological change and a more realistic approach to the world for students explains combining task-based learning with ICT. It is a different way of teaching, more meaningful for them. Task-based learning allows pupils to participate in real tasks and to develop 21st century skills: collaboration, problem-solving and critical thinking. Emphasis is not placed in teaching, but in learning, and teachers are not longer the main characters, but students. Thus, because they become the main characters, we, as teachers, must go with the times and adapt ourselves to a new reality, to new teaching needs in a changing world where ICT play a key role. It is widely taken for granted that web 2.0 technology must be integrated in learning and teaching. If successfully designed, curriculum-based projects can achieve high-quality results for students as well as being a satisfying experience for teachers. This paper aims to show the benefits of using an ICT-supported project-based learning methodology.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2013.4.08 | http://hdl.handle.net/10045/37086
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2013.4.08
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:Revistas - Ítaca - 2013, Núm. 4

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_04_08.pdf3,81 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.