Lliures volen: el blog com a espai lingüístic. Un treball sociolingüístic transversal amb alumnat de segon de batxillerat

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/37085
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Lliures volen: el blog com a espai lingüístic. Un treball sociolingüístic transversal amb alumnat de segon de batxillerat
Authors: Doménech, Oreto
Keywords: TIC | TAC | Blog | Sociolingüística | Català | Llengua | Literatura | ICT | LKT | Blogging | Sociolinguistics | Catalan | Language | Literature
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2013
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: Ítaca. Revista de Filologia. 2013, 4: 149-161. doi:10.14198/ITACA2013.4.07
Abstract: Aquest article és el balanç, des del punt de vista didàctic, de tres cursos lectius amb l’ús del blog com a suport de l’aprenentatge presencial de l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura per a segon de batxillerat. L’ús de les eines digitals i de la web 2.0 es va concretar en el blog Lliures volen (http://2nbatpacomolla.blogspot.com.es/) i es va dedicar a la reflexió sociolingüística. La consciència lingüística, la diglòssia, l’autoodi, són aspectes essencials de la nostra realitat lingüística quotidiana que no hauríem de defugir en l’ensenyament del català al País Valencià, on la llengua i la literatura encara es troben lluny d’una situació normalitat plena. L’ús del blog al llarg de tres cursos lectius es va centrar en l’assertivitat i l’autoestima lingüístiques i l’eliminació de prejudicis lingüístics entre l’alumnat de segon de batxillerat de l’IES Poeta Paco Mollà de Petrer (País Valencià) procedent de diversos pobles i ciutats del migjorn valencià com ara Petrer, Elda, Monòver, Novelda, Sax, Montfort, Pinós i Villena. En la valoració d’aquesta experiència també considerem aquells aspectos menys reeixits: l’autocrítica i les propostes de millora són dos punts innegociables en el camí per poder seguir endavant. Cal, però, ser conscients de la naturalesa experimental i canviant de les nostres experiències didàctiques, siguen amb eines digitals o amb altres tipus d’eines. Buscar nous camins i maneres amb les TIC en el present i en futur, amb tot, es presenta com una pràctica fonamental i necessària, amb un potencial fins ara impossible d’imaginar que hem d’aprofitar per a la reflexió sociolingüística en l’aula. | This paper is the result, from a didactic point of view, of three school years in which blogging was used as a support in face-to-face learning in the subject of Valencian: Language and Literature with year 13 students. Digital tools and web 2.0 were put into practice in the blog Lliures volen (Freely they fly) (http://2nbatpacomolla.blogspot.com.es/), in which a sociolinguistic study played a key role. Linguistic awareness, diglossia and self-hate are representative aspects of our daily linguistic reality, and thus they should not be avoided in Catalan teaching in the Valencian Country, where Catalan language and literature are still far from normality. Blogging throughout the three school years focused in linguistic assertiveness and self-esteem, as well as getting rid of linguistic prejudices among year 13 students at IES Poeta Paco Mollà in Petrer (Valencian Country), coming from several nearby towns and villages, such as Petrer, Elda, Monòver, Novelda, Sax, Montfort, Pinós and Villena. When evaluating this experience, less outstanding aspects were also taken into account: self-criticism and improvement proposals are two non-negotiable facts key to carry on. However, we must be aware of the experimental and changing nature of our didactic experiences, both with digital or nondigital tools. Looking for new ways of using ICT now and in the future has become a must, an essential practice we should take advantage of to promote sociolinguistic discussion in the classroom.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2013.4.07 | http://hdl.handle.net/10045/37085
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2013.4.07
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:Revistas - Ítaca - 2013, Núm. 4

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_04_07.pdf179,7 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.