Competències mediàtiques a l’IES Dr. Balmis d’Alacant

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/37080
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Competències mediàtiques a l’IES Dr. Balmis d’Alacant
Authors: Escolano i López, Josep Manuel
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: TIC en l’ensenyament | Aplicacions TAC | Web 2.0 | Projectes de centre | Plataforma educativa | Moodle | Autoformació | Competència mediàtica | Actituds | Enquesta | ICT in teaching and learning | LKT applications | School projects | E-learning platform | Self-training | Media competence | Attitude | Survey
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2013
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: Ítaca. Revista de Filologia. 2013, 4: 25-63. doi:10.14198/ITACA2013.4.02
Abstract: La introducció de les TIC en l’ensenyament (les TAC) planteja molts interrogants entre els membres de la comunitat educativa, especialment entre el professorat. L’atracció del mitjà per als aprenents, la manca de reflexió en l’ús, tant per part del professorat com de l’alumnat, la necessitat d’una formació específica, l’adequació de les infraestructures al concepte i a les possibilitats que ofereix el web 2.0 i la incorporació de les aplicacions TAC en les programacions d’aula són alguns aspectes que mereixen una atenció específica i una anàlisi detinguda. La base de gran part de les respostes rau en una planificació eficaç de la formació del professorat que satisfaça les expectatives de tothom. Els projectes de centre, la utilització de plataformes educatives com Moodle i l’autoformació són sendes que ens acosten envers les solucions. En aquest treball, hi centrem l’atenció en les valoracions, les pràctiques habituals, les actituds i els coneixements relacionats amb la competència mediàtica o digital del professorat de l’IES Dr. Balmis d’Alacant. Ens basem en una enquesta realitzada en línia que aplega aquests continguts en una combinació d’ítems de resposta tancada i d’altres de resposta oberta. | Introducing ICT in teaching and learning (LKT) raises many questions among the members of the educational community, especially teachers. The interest this tool arouses among students, the need of reflection on the way it is used in the classroom by both teachers and students, as well as the need of a specific training, adapting infrastructures to the concept, to the possibilities offered by web 2.0 and to the introduction of LKT applications in the classroom are some aspects which should be carefully studied and taken into account. The answer to most of these issues can be found in a successful teacher-training planning, meeting all kinds of needs. School projects, the use of e-learning platforms such as Moodle and self-training help us be in the right path. This paper focuses on the evaluation, everyday practice, attitude and knowledge related to media or digital competence of secondary teachers at IES Dr Balmis in Alicante. An online survey included all these issues by combining both close and open questions.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2013.4.02 | http://hdl.handle.net/10045/37080
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2013.4.02
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:Revistas - Ítaca - 2013, Núm. 4

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_04_02.pdf820,23 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.