Variació funcional i expressió de l'evidencialitat en el català del s. XV: la traducció de Les paradoxa de Ferran Valentí

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/36426
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Variació funcional i expressió de l'evidencialitat en el català del s. XV: la traducció de Les paradoxa de Ferran Valentí
Other Titles: Functional variation and expression of the evidentiality in the Catalan language of the 15th century: the translation of Fernando Valentin’s Paradoxes
Authors: Antolí Martínez, Jordi M.
Research Group/s: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Evidencialitat | Català antic | Valentí, Ferran | Onomasiologia | Registre lingüístic | Evidentiality | Old Catalan | Onomasiology | Linguistic register
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 16-Jun-2013
Publisher: Universitat de València. Departament de Filología Catalana
Citation: Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna. 2013, 1: 82-104. doi:10.7203/SCRIPTA.1. 2579
Abstract: L’anàlisi comparativa de l’obra de Ciceró Paradoxa Stoicorum i la traducció del s. XV feta per Ferran Valentí és d’alguna utilitat des de la perspectiva lingüística. En aquest article, examinem un element d’interès per a la semàntica del català: l’expressió de l’evidencialitat mitjançant alguns verbs com jutjar, estimar, pensar, sentir, etc. En aquest estudi, observem com tradueix Valentí els verbs llatins en català i provem de reconèixer quins evidentials del català medieval són el resultat d’una interferència del llatí. L’objectiu és establir el valor evidencial de cadascun d’aquests verbs i fer així un primer acostament a l’expressió de l’evidencialitat en un registre formal del català medieval. | A comparative analysis of the work of Cicero Paradoxa Stoicorum and the 15th translation by Ferran Valentí is of some linguistic utility. In this article, we examine a point of interest to Catalan semantics: the expression of the evidentiality by means of some verbs such as jutjar, estimar, pensar, sentir, etc. In this study, we note how Valentí translates the Latin verbs in Catalan and we try to recognize which evidentials in the Medieval Catalan are the result of an interference from a form that is peculiar to Latin. The aim is to establish its evidential value in order to describe the formal uses of evidentiality in Medieval Catalan.
Sponsor: Aquest estudi ha estat fet gràcies a la plaça d’investigador en formació (REF. I-PI 28/11) del programa PROMETEU de la Generalitat Valenciana, i s’inclou en la matriu de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA] de la Generalitat Valenciana (ISIC/012/042), en l’activitat dels projectes Digicotracam (Programa PROMETEU per a Grups d’Investigació en I+D d’Excel·lència, Generalitat Valenciana [Ref.: PROMETEU-2009-042], «aquest és un projecte cofinançat pel FEDER de la UE»), «Gramàtica del Català Antic» (finançat pel MICINN [Ref.: FFI2009-13065/FIL]), «Constitució d’un Corpus per a la Gramàtica del Català Antic» (finançat per l’IEC [IVITRA-IEC/PT2008-MARTINES01]), «Preparació de la proposta de projecte europeu Digital Library of Multilingual Translations of Europe - International Virtual Institute of Traslation – DILIMTE-IVITRA » [ICT-2007.4.3] (finançat pel MICINN [Ref.: FFI2008-02182-I]), «Biblioteca Digital Plurilingüe del Mediterrani-IVITRA» (finançat pel MICINN [Ref. FFI2010-09064-I]), «Gramàtica del Català Modern (1601-1834)» (finançat pel MINECO, Ref. FFI2012-37103) i el «Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en Història de la Cultura, Diacronia lingüística i Traducció» (finançat pel Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa de la UA [Ref. GITE-09009-UA]).
URI: http://hdl.handle.net/10045/36426
ISSN: 2340-4841
DOI: 10.7203/SCRIPTA.1. 2579
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0
Peer Review: si
Publisher version: http://dx.doi.org/10.7203/SCRIPTA.1. 2579
Appears in Collections:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2013_Antoli_Scripta.pdf546,82 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons