Història social de la llengua: dels orígens als primers intents de normativització del català (segles IX-XV)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/34789
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Història social de la llengua: dels orígens als primers intents de normativització del català (segles IX-XV)
Authors: Montoya-Abat, Brauli
Research Group/s: Sociolingüística: Planificació Lingüística i Educació | Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Keywords: Lengua catalana | Latín vulgar | Sociolingüística histórica | Cambio de código | Codificación de la lengua | Catalan language | Vulgar Latin | Historical sociolinguistics | Code-switching | Language codification
Knowledge Area: Filología Catalana
Date Created: 2011
Issue Date: 2013
Publisher: Cilengua - Instituto Orígenes del Español
Citation: Aemilianense. 2013, 3: 163-197
Abstract: Aquest treball té com a objectiu reconstruir l'evolució del català des del seu sorgiment del llatí fins als primers intents de fixació normativa. S'estableixen per això tres etapes: gestació (IX), naixement (X-XI) i creixement (s. XIII-XV). Dins d'aquesta periodització destaca l'abundant documentació del segle XI amb canvi de codi entre el llatí i el català, en la qual es verifiquen els mateix tipus de combinació de llengües que avui trobem en algunes comunitats bilingües. També s'estudia el procés d'adquisició d'un registre culte al segle XIV gràcies a l'acció de la figura de Ramon Llull, equivalent a la de Dante per a l'italià, i l'establiment d'una varietat estàndard per a tots els territoris de llengua catalana basada en la parla del Regne de València del segle XV. | Este trabajo tiene como objetivo reconstruir la historia social del catalán desde su surgimiento del latín hasta los primeros intentos de fijación normativa. Se establecen para ello tres etapas: gestación (IX), nacimiento (X-XI) y crecimiento (s. XIII-XV). Dentro de esta periodización destaca la abundante documentación del siglo XI con cambio de código entre el latín y el catalán, en la que se verifican los mismo tipos de combinación de lenguas que hoy encontramos en algunas comunidades bilingües. También se estudia el proceso de adquisición de un registro culto en el siglo XIV gracias a la acción de la figura de Ramon Llull, equivalente a la de Dante para el italiano, y el establecimiento de una variedad estándar para todos los territorios de lengua catalana basada en el habla del Reino de Valencia del siglo XV. | The aim of this work is to reconstruct the social history of Catalan from its emergence from Latin up to the first attempts of normative fixation. Three stages are established: gestation (9th century), birth (10th and 11th centuries) and growth (13th-15th centuries). Inside these periods the abundant documentation of the 11th century stands out with code-switching between Latin and Catalan, in which we verify the same types of combination of languages that we find today in some bilingual communities. There is also studied the process of acquisition of an educated record in the 14th century thanks to the action of Ramon Llull's figure, equivalent to that of Dante for the Italian, and the establishment of a standard variety for all the territories of Catalan language based on the speech of the Kingdom of Valencia in the 15th century.
URI: http://hdl.handle.net/10045/34789
ISSN: 2172-7872
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Publisher version: http://www.cilengua.es/
Appears in Collections:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes
INV - SPLE - Articles d'Investigació / Research Papers Published in Scientific Journals
INV - EXPLANAT - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailAemilianense 3.pdf216,45 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.