Extensió de la preposició per a en les construccions destinatives no finites en català. Una aproximació basada en l’ús

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/34759
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Extensió de la preposició per a en les construccions destinatives no finites en català. Una aproximació basada en l’ús
Autor/es: Segura-Llopes, Carles
Grupo/s de investigación o GITE: DIAVAL
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Sintaxi | Gramàtica basada en l'ús | Preposició | Construcció final | Gramàtica histórica | Sintax | Used-based grammar | Prepositon | Final construction | Historical linguistics
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2013
Editor: University of California, Santa Barbara. Department of Spanish and Portuguese | Institut Virtual Internacional de Traducció (IVITRA)
Cita bibliográfica: eHumanista/IVITRA. 2013, 4: 370-382
Resumen: En aquesta anàlisi miraré de presentar les línies bàsiques de l’evolució histórica de la preposició catalana per a en el si de les que anomene construccions destinatives (o finals) no finites. Faré servir una aproximació basada en l’ús i em circumscriuré, per qüestions d’espai, a l’anàlisi de l’obra literària més rellevant i extensa del segle XV (el Tirant lo Blanch). Atés que podem constatar una sinonímia històrica i actual en l’ús de tres preposicions –per, per a o a– en aquesta construcció, es tractarà de saber en quins contextos hi ha més probabilitat que un parlant català seleccione una de les tres preposicions i de detectar com ha anat canviant la preferència en l’ús de cada preposició dins la construcció analitzada. | Analysis of the basic lines of the historical evolution of the Catalan preposition per a within the non-finite destinative (or final) constructions. This work is based on a used-based approach and is reduced to the analysis of the most relevant and extensive literary work of the 15th century (the novel Tirant lo Blanch). Given that we can see synonymy in the historical and current use of three prepositions –per, per a o a- in this construction, the author tries to find out in which contexts the Catalan speaker is more likely to choose one of the three prepositions. It also analyzes how the preference for the use of each of these three prepositions has changed overtime.
Patrocinador/es: Aquest estudi s’inclou en la matriu de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA] de la Generalitat Valenciana (ISIC/012/042), en l’activitat dels projectes Digicotracam (Programa PROMETEU per a Grups d’Investigació en I+D d’Excel·lència, Generalitat Valenciana [Ref.: PROMETEU-2009-042], «aquest és un projecte cofinançat pel FEDER de la UE»), «Gramàtica del Català Antic» (finançat pel MICINN [Ref.: FFI2009-13065/FIL]), «Constitució d’un Corpus per a la Gramàtica del Català Antic» (finançat per l’IEC [IVITRA-IEC/PT2008-MARTINES01]), «Preparació de la proposta de projecte europeu Digital Library of Multilingual Translations of Europe - International Virtual Institute of Traslation - DILIMTE-IVITRA» [ICT-2007.4.3] (finançat pel MICINN [Ref.: FFI2008-02182-I]), «Biblioteca Digital Plurilingüe del Mediterrani-IVITRA» (finançat pel MICINN [Ref. FFI2010-09064-I]), «Gramàtica del Català Modern (1601-1834)» (finançat pel MINECO, Ref. FFI2012-37103) i el «Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en Història de la Cultura, Diacronia lingüística i Traducció» (finançat pel Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa de la UA [Ref. GITE-09009-UA]).
URI: http://hdl.handle.net/10045/34759
ISSN: 1540-5877
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Revisión científica: si
Versión del editor: http://www.ehumanista.ucsb.edu/eHumanista%20IVITRA/Volume%204/index.shtml
Aparece en las colecciones:INV - DIAVAL - Articles de Revistes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2013_Segura_eHumanistaIVITRA.pdf338,57 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.