15 anys de còmic-vinyetes a la Universitat d’Alacant: Unicòmic com a model acadèmic de didàctica i promoció de la lectura

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/26853
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: 15 anys de còmic-vinyetes a la Universitat d’Alacant: Unicòmic com a model acadèmic de didàctica i promoció de la lectura
Autor/es: Rovira Collado, Joan Miquel | Rovira-Collado, José
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Innovación y Formación Didáctica
Palabras clave: Còmic | Universitat | Unicómic | Didàctica | Narració gràfica | Comic | University | Didactics | Graphic narrative
Área/s de conocimiento: Didáctica de la Lengua y la Literatura
Fecha de publicación: 2012
Editor: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Cita bibliográfica: ROVIRA COLLADO, Joan Miquel; ROVIRA COLLADO, José. “15 anys de còmic-vinyetes a la Universitat d’Alacant: Unicòmic com a model acadèmic de didàctica i promoció de la lectura”. Ítaca. Revista de Filologia. Núm. 3 (2012). ISSN 2172-5500, pp. 223-248
Resumen: El 2013 s’organitzaran les XV Jornades del Còmic de la Universitat d’Alacant-Unicòmic, celebrades ininterrompudament des del 1999. D’una petita proposta de l’alumnat, hem passat a unes jornades acadèmiques estables i reconegudes, centrades en les possibilitats didàctiques del nové art. Al llarg de les quinze edicions, hi han desfilat autors de renom internacional com Chris Claremont, Francisco Solano López o Carlos Giménez, a banda de nombrosos especialistes que ens van presentar els seus treballs al voltant del món de la historieta, com Álvaro Pons o Antonio Martín. En el següent estudi, s’hi fa un minuciós recorregut per l’organització i la història de les jornades tot destacant els moments més rellevants i la importància que han tingut aquestes jornades per al reconeixement de la narració gràfica com una forma d’expressió artística que, a l’igual que la literatura, ha de ser analitzada i treballada des de les aules universitàries, ja que ens pot beneficiar en l’ensenyament de molts àmbits d’investigació. Gràcies a Unicòmic, a la Universitat d’Alacant les vinyetes han deixat de considerar-se una distracció juvenil per a considerar-se una forma d’art equiparable a la literatura. | In 2013 the XV Jornades del Còmic de la Universitat d’Alacant- Unicòmic will be held as it has been since 1999 without being interrupted. Born as a small student proposal, we have advanced to stable and recognized academic sessions, focused on the educational possibilities derived from this art. Over the past fifteen editions, internationally renowned authors such as Chris Claremont, Francisco Solano López or Carlos Giménez have been present here, and also numerous specialists who presented their work on comics, as is the case with Álvaro Pons and Antonio Martín. Our paper consists on a detailed guide of these academic sessions, highlighting the most relevant and significant moments which have contributed to the recognition of Graphic Narrative as a field of expression that, along with literature, should be analyzed and studied by scholars because it may suppose a great benefit for many research projects. Thanks to Unicòmic, at Universitat d’Alacant comics are no longer considered as a distraction for youth but as a form of art as valid as literature.
URI: http://hdl.handle.net/10045/26853 | http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2012.3.08
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2012.3.08
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:Ítaca. Revista de Filologia - 2012, Núm. 3
INV - IFD-DLL - Artículos de Revistas

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailItaca_03_08.pdf4,22 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.