La maduresa de l’autoconsciència. De Winsor McCay a Grant Morrison: variacions del metacòmic

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/26852
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La maduresa de l’autoconsciència. De Winsor McCay a Grant Morrison: variacions del metacòmic
Authors: Ortiz Hernández, Francisco Javier
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Innovación y Formación Didáctica
Keywords: Metacòmic | Metaficció | Metallenguatge | Autoconsciència | Autoreferencialitat | Metacomic | Metafiction | Metalanguage | Auto-conscience | Autoreferentiality
Knowledge Area: Literatura
Issue Date: 2012
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: ORTIZ, Francisco J. “La maduresa de l’autoconsciència. De Winsor McCay a Grant Morrison: variacions del metacòmic”. Ítaca. Revista de Filologia. Núm. 3 (2012). ISSN 2172-5500, pp. 185-222
Abstract: Un dels elements comuns a la literatura i al còmic des de l’origen d’ambdós àmbits és la possibilitat de l’autoreferencialitat o, si apliquem el concepte a la narrativa, de la metaficció. Aquest element està present en la tradició del còmic des de l’obra de pioners com Winsor McCay o George Herriman fins a autors contemporanis com Grant Morrison, i s’ha manifestat de manera molt variada, bé en còmics sobre el món de la historieta (algunes novel·les gràfiques de Seth i de Dylan Horrocks en són força representatives) o com a arriscats exercicis metalingüístics amb finalitat teòrica, de la qual cosa és exemple el cas d’algunes obres de Scott McCloud. | One of the common characteristics between literature and comics from the origins of both fields is the possibility of using auto-reference or what we would call, if applied to fiction, as metafiction. This element is present in comics’ tradition from pioneers such as Winsor McCay or George Herriman to contemporary authors such as Grant Morrison and it has been used in very varied ways, whether in graphic novels about authors and series (some works by Seth and by Dylan Horrocks are very representative of this trend) or even as metalingual and theoretical exercises, an example of which would be some books by Scott McCloud.
URI: http://hdl.handle.net/10045/26852 | http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2012.3.07
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2012.3.07
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:Ítaca. Revista de Filologia - 2012, Núm. 3

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_03_07.pdf4,54 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.