Splassshf: còmic i experimentació narrativa

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/26850
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Splassshf: còmic i experimentació narrativa
Authors: Maestre-Brotons, Antoni
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Còmic | Narrativa | Cultura de masses | Interdiscursivitat | Experimentalisme | Comic | Fiction | Mass culture | Interdiscoursivity | Experimentalism
Knowledge Area: Literatura
Issue Date: 2012
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: MAESTRE BROTONS, Antoni. “Splassshf: còmic i experimentació narrativa”. Ítaca. Revista de Filologia. Núm. 3 (2012). ISSN 2172-5500, pp. 149-177
Abstract: Encara que el còmic té una trajectòria centenària, cal esperar la década dels setanta perquè la seua influència es faça notar en la literatura. En aquell moment es produeix el famós debat entre els apocalíptics i els integrats respecte a la cultura de masses apuntat per Umberto Eco, que provocarà en els escriptors més joves el refús a la tradició i als criteris acadèmics sobre excel·lència literària. Els autors més agosarats experimentaran amb els recursos que els gèneres populars poden aportar per a explorar nous estils. Si bé la relació que la literatura estableix amb el cinema ha generat nombrosos estudis, en canvi manquen aproximacions crítiques a la influència que els altres gèneres visuals i audiovisuals com el còmic o la televisió han exercit sobre la narrativa. Aquesta és una qüestió que se situa en l’àmbit dels estudis sobre la interdiscursivitat. Per tant, no pot deixar de banda aspectes com la serialitat, la construcció narrativa basada en la juxtaposició, les onomatopeies, l’humor o els protagonistas inanimats o animals. | Although comic has a long tradition, only after the seventies can its influence be traced in literature. Then the famous debate between what Umberto Eco called apocalyptic and integrated regarding mass culture took place, which led the youngest authors to refuse tradition and academic yardsticks about literary quality. The most daring writers will experiment with resources from the popular genres to explore new literary styles. There are numerous studies about the relationship between literature and cinema; however the link with other visual and audiovisual genres such as comic or television has not been paid enough critical attention. This is a question matter related to interdiscursivity. Therefore some aspects such as seriality, narrative construction based on juxtaposition, onomatopoeia, humour, inanimate characters or animals have to be examined.
URI: http://hdl.handle.net/10045/26850 | http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2012.3.05
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2012.3.05
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:Ítaca. Revista de Filologia - 2012, Núm. 3
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_03_05.pdf288,36 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.