Splassshf: còmic i experimentació narrativa

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/26850
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: Splassshf: còmic i experimentació narrativa
Autors: Maestre-Brotons, Antoni
Centre, Departament o Servei: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Paraules clau: Còmic | Narrativa | Cultura de masses | Interdiscursivitat | Experimentalisme | Comic | Fiction | Mass culture | Interdiscoursivity | Experimentalism
Àrees de coneixement: Literatura
Data de publicació: 2012
Editor: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citació bibliogràfica: MAESTRE BROTONS, Antoni. “Splassshf: còmic i experimentació narrativa”. Ítaca. Revista de Filologia. Núm. 3 (2012). ISSN 2172-5500, pp. 149-177
Resum: Encara que el còmic té una trajectòria centenària, cal esperar la década dels setanta perquè la seua influència es faça notar en la literatura. En aquell moment es produeix el famós debat entre els apocalíptics i els integrats respecte a la cultura de masses apuntat per Umberto Eco, que provocarà en els escriptors més joves el refús a la tradició i als criteris acadèmics sobre excel·lència literària. Els autors més agosarats experimentaran amb els recursos que els gèneres populars poden aportar per a explorar nous estils. Si bé la relació que la literatura estableix amb el cinema ha generat nombrosos estudis, en canvi manquen aproximacions crítiques a la influència que els altres gèneres visuals i audiovisuals com el còmic o la televisió han exercit sobre la narrativa. Aquesta és una qüestió que se situa en l’àmbit dels estudis sobre la interdiscursivitat. Per tant, no pot deixar de banda aspectes com la serialitat, la construcció narrativa basada en la juxtaposició, les onomatopeies, l’humor o els protagonistas inanimats o animals. | Although comic has a long tradition, only after the seventies can its influence be traced in literature. Then the famous debate between what Umberto Eco called apocalyptic and integrated regarding mass culture took place, which led the youngest authors to refuse tradition and academic yardsticks about literary quality. The most daring writers will experiment with resources from the popular genres to explore new literary styles. There are numerous studies about the relationship between literature and cinema; however the link with other visual and audiovisual genres such as comic or television has not been paid enough critical attention. This is a question matter related to interdiscursivity. Therefore some aspects such as seriality, narrative construction based on juxtaposition, onomatopoeia, humour, inanimate characters or animals have to be examined.
URI: http://hdl.handle.net/10045/26850 | http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2012.3.05
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2012.3.05
Idioma: cat
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Revisió científica: si
Apareix a la col·lecció: Ítaca. Revista de Filologia - 2012, Núm. 3
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
ThumbnailItaca_03_05.pdf288,36 kBAdobe PDFObrir Vista prèvia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.