La vida de la sacratíssima verge Maria de Miquel Peres: estudi i edició

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/26289
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: La vida de la sacratíssima verge Maria de Miquel Peres: estudi i edició
Autor/es: Arronis Llopis, Carme
Director de la investigación: Garcia Sempere, Marinela
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Literatura catalana medieval | Literatura hagiogràfica | Literatura mariana | Peres, Miquel | Vitae Mariae | Miracles
Área/s de conocimiento: Literatura Catalana | Filología Catalana
Fecha de creación: 2012
Fecha de publicación: 2012
Fecha de lectura: 22-oct-2012
Editor: Universidad de Alicante
Resumen: L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és l'edició i l'estudi de la Vida de la sacratíssima verge Maria (València, Nicolau Spindeler, 1494) de Miquel Peres, una de les obres produïdes en el segle d'or valencià i que a hores d'ara encara no compta amb cap edició moderna ni amb estudis que li hagen dedicat una atenció especial. És l'obra més original de les conservades de l'autor, i també la que gaudí d'una major acollida, ja que es reedità diverses vegades tant en el segle XV com en el XVI especialment, i tant en la tradició catalana com en la castellana. Probablement la bona recepció que tingué està directament relacionada amb el context espiritual imperant en l'albada de l'edat moderna, una espiritualitat renovada i de caire intimista que troba en la contemplació devota una de les principals vies d'expressió, i que veiem exemplificada en les pàgines d'aquest volum. Tanmateix, no compten amb cap treball que s'haja ocupat d'editar el text ni d'analitzar-ne la gènesi o la difusió notable de què va gaudir, ja que la producció d'aquest autor ha estat força desatesa. La hipòtesi que motiva aquest treball parteix de la consideració que en els estudis de literatura catalana Miquel Peres no ha estat considerat fins ara com un escriptor de primera línia, i, tanmateix, tant el volum de la seua producció, com les característiques concretes de les seues obres, fan pensar que mereix una reconsideració i un estudi detingut per poder plantejar una revalorització dels seus texts. A través d'aquest treball mirarem de situar la Vida de la sacratíssima verge Maria en el panorama literari i espiritual peninsular, de manera que es pose de manifest l'originalitat que suposà, i que explica l'èxit que se'n seguí, i contribuirem al coneixement de l'activitat literària de la València lletraferida de les darreries de l'edat mitjana i els inicis de l'edat moderna.
URI: http://hdl.handle.net/10045/26289
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Aparece en las colecciones:Tesis doctorales

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailTesi_Arronis.pdf8,1 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Este ítem está licenciado bajo Licencia Creative Commons Creative Commons