El canvi semàntic a propòsit de enze, enza: estudi del lèxic d’Enric Valor

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/24242
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: El canvi semàntic a propòsit de enze, enza: estudi del lèxic d’Enric Valor
Authors: Martines, Josep
Research Group/s: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Semàntica diacrònica cognitiva | Lingüística de corpus | Lèxic i fraseologia d’Enric Valor | Cognitive diachronic semantics | Corpus linguistics | Enric Valor’s vocabulary and phraseology
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2011
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: MARTINES PERES, Josep. “El canvi semàntic a propòsit de enze, enza: estudi del lèxic d’Enric Valor”. Ítaca. Revista de Filologia. Núm. 2 (2011). ISSN 2172-5500, pp. 143-204
Abstract: Estudi de l’evolució semàntica de enze, enza i de les unitats fraseològiques en què participa, des de les primeres atestacions escrites fins als usos contemporanis en català. S’hi té en compte l’evolució dels altres derivats romànics del llatí INDEX, -ICIS. S’hi aplica una anàlisi d’orientació cognitiva i es fonamenta l’estudi en l’aprofitament de corpora textuals (antics i contemporanis), dins dels quals hi ha l’obra literària i gramatical d’Enric Valor. | Study of the semantic evolution of the words enze, enza as well as of the phraseological units including them, from first written records to Catalan contemporary usage, taking into account the evolution of other Romance derivatives of Latin INDEX, -ICIS. This analysis is carried out from a cognitive point of view, and the basis of this study is the exploitation of textual corpora (ancient and contemporary) where we can set Enric Valor’s literary and grammatical work.
Sponsor: Aquest estudi s’ha dut a terme dins els projectes de recerca: «Constitució d'un corpus textual per a una gramàtica del català modern (Gcm)»; (IEC, ref.: PT2012-S04-MARTINES); «DIGICOTRACAM (Programa PROMETEO per a “Grupos de Investigación en I+D de excelencia”)» (GV, ref.: PROMETEO-2009-042); i «Gramática del Catalán Antiguo» (MICINN, ref.: FFI2009-13065 (Subprograma FILO)); i l'Institut Superior d'Investigació Cooperativa IVITRA (ISIC/2012/022).
URI: http://hdl.handle.net/10045/24242 | http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2011.2.08
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2011.2.08
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:Ítaca. Revista de Filologia - 2011, Núm. 2
INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_02_08.pdf644,15 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.