Gènere i traducció en català: bases arqueològiques per a un estat de la qüestió

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/21604
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Gènere i traducció en català: bases arqueològiques per a un estat de la qüestió
Título alternativo: Gender and translation in Catalan: archaeological groundwork for assessing the state of affairs
Autor/es: Godayol, Pilar
Palabras clave: Història de la traducció | Traducció en català | Estudis de gènere | Gènere i traducció | Gènere i traducció en català | History of translation | Translation in Catalan | Gender studies | Gender and translation | Gender and translation in Catalan
Área/s de conocimiento: Traducción e Interpretación
Fecha de publicación: 2011
Editor: Universitat d'Alacant | Universitat Jaume I | Universitat de València
Cita bibliográfica: GODAYOL, Pilar. “Gènere i traducció en català: bases arqueològiques per a un estat de la qüestió”. MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación. N. 3 (2011). ISSN 1889-4178, pp. 53-73
Resumen: En els darrers vint-i-cinc anys l’interès pels estudis de traducció i la relació amb el gènere ha propiciat una recerca abundant i diversa. Aquest article mira d’oferir una visió panoràmica sobre la intersecció de la traducció i els estudis de gènere en el context de la llengua catalana, un punt de partida per a recerques futures. D’una banda, donem notícia dels principals treballs, panoràmics i específics, que se centren en la recuperació de traductores catalanes i els seus escrits. De l’altra, repassem les teories que han plantejat la intersecció gènere i traducció en català. | In the last twenty-five years the interest in translation studies and its relation to gender has given raise to abundant and diverse research. This article seeks to offer a panoramic vision of the intersection between gender and translation in the Catalan language context, a point of departure for future research. On the one hand, we bring the principal works, panoramic and specific, which are based on the recuperation of Catalan translation of women and their works. On the other, we review the theories which have brought about the intersection between gender and translation in Catalan.
Patrocinador/es: Aquest article s’emmarca dins del grup d’investigació consolidat “Estudis de gènere: traducció, literatura, historia i comunicació” de la Universitat de Vic (AGAUR, SGR-833) i del Projecte d’Investigació I+D “Traductoras y traducciones en la Cataluña contemporánea (1939-2000)” (Ref.: FFI2010-19851-C02-02).
URI: http://hdl.handle.net/10045/21604 | http://dx.doi.org/10.6035/MonTI.2011.3.2
ISSN: 1889-4178 (Papel) | 1989-9335 (Internet)
DOI: 10.6035/MonTI.2011.3.2
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:Revistas - MonTI - 2011, No. 3. Woman and Translation: Geographies, Voices and Identities

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailMonTI_3_03.pdf1,38 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.