La transmissió lingüística del català: estat de la qüestió i avaluació analítica

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/19793
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La transmissió lingüística del català: estat de la qüestió i avaluació analítica
Other Titles: The linguistic transmission of Catalan: the current state of affairs and analytical assessment
Authors: Mas i Miralles, Antoni | Montoya-Abat, Brauli
Research Group/s: Els Escriptors i la Impremta en el Pas del Segle XV al XVI | Sociolingüística: Planificació Lingüística i Educació | Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Center, Department or Service: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana | Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Transmissió | Interrupció | Revernacularització | Sociolingüística | Substitució | Transmission | Interruption | Revernacularisation | Sociolinguistics | Substitution
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: Nov-2011
Publisher: Societat Catalana de Sociolingüística
Citation: MAS I MIRALLES, Antoni; MONTOYA ABAT, Brauli. “La transmissió lingüística del català: estat de la qüestió i avaluació analítica”. Treballs de Sociolingüística Catalana. N. 21 (2011). ISSN 0211-0784, pp. 95-103
Abstract: Aquest article consta de tres parts. En la introducció exposem la conveniència d’analitzar la transmissió, que inclou la interrupció i la revernacularització, com un procés imprescindible per a conèixermillor la realitat sociolingüística d’una llengua.Aquesta anàlisi es basa en els fonaments teòrics de la psicologia social, la sociologia i la sociolingüística. En segon lloc, femun breu repàs de l’estat de la qüestió dels estudis realitzats fins ara en català, tant des de l’òptica quantitativa com qualitativa. Finalment, en les conclusions comentem una sèrie de suggeriments i propostes que van des de la necessitat de comptar amb un marc teoricometodològic propi, de disposar d’una terminologia específica, de la importància de comptar amb aquest tipus d’anàlisi, que conjumine l’aspecte quantitatiu i qualitatiu, i de la possibilitat de reorientar la planificació també cap a la recuperació de la llengua en l’àmbit familiar. | This article is set out in three parts. Firstly, an introduction deals with the need to regard transmission, which includes interruption and revernacularisation, as a process that is essential for understanding the sociolinguistic reality of a language. The analysis is based on the theoretical principles of social psychology, sociology and sociolinguistics. Secondly, there is a brief summary of the status of the studies which have been carried out so far in Catalan on this topic, both from a quantitative and qualitative point of view. Finally, the conclusion outlines some suggestions and proposals including the need for a specific theoretical-methodological framework and specific terminology, the importance of using this type of analysis, combined with quantitative and qualitative aspects and the possibility of redirecting planning towards the recovery of the Catalan language within the family sphere.
URI: http://hdl.handle.net/10045/19793
ISSN: 0211-0784 | 2013-9136 (Internet)
DOI: 10.2436/20.2504.01/28
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0
Peer Review: si
Publisher version: http://dx.doi.org/10.2436/20.2504.01/28
Appears in Collections:INV - SPLE - Articles d'Investigació / Research Papers Published in Scientific Journals
INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes
INV - EXPLANAT - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailTSC.Mas&Montoya.pdf144,77 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons