La multitraducció als estàndards català i valencià: el cas de Harry Potter i la pedra filosofal

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/16445
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: La multitraducció als estàndards català i valencià: el cas de Harry Potter i la pedra filosofal
Autor/es: Cabeza-Cáceres, Cristóbal
Palabras clave: Multitraducció | Polisistema | Política de traducció | Llengua estàndard | Normes lingüisticotextuals | Multitranslation | Polysystem | Translation policy | Standard language | Textual‐linguistic norms
Área/s de conocimiento: Traducción e Interpretación
Fecha de publicación: 2010
Editor: Universitat d'Alacant | Universitat Jaume I | Universitat de València
Cita bibliográfica: CABEZA I CÁCERES, Cristóbal. “La multitraducció als estàndards català i valencià: el cas de Harry Potter i la pedra filosofal”. MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación. N. 2 (2010). ISSN 1889-4178, pp. 217-247
Resumen: En aquest article, en primer lloc definim la multitraducció i fem una classificació selectiva dels principals productes multitraduïts en llengua catalana. Després de situar la multitraducció com a objecte d’estudi de la sociologia de la traducció, analitzem el polisistema de la traducció en llengua catalana tot fent un repàs pels cosistemes lingüístic, politicoeconòmic i comunicativocultural, que determinen d’una o altra manera la multitraducció. Seguidament, presentem el cas de la multitraducció de Harry Potter i la pedra filosofal tot fent una anàlisi comparativa de les versions catalana i valenciana i analitzant la recepció que va tindre en l’àmbit acadèmic i literari. Per acabar, definim quines relacions s’estableixen en el fenomen de la multitraducció en llengua catalana entre els diferents cosistemes i quina va ser la política de traducció i les normes lingüisticotextuals que es van seguir en fer la multitraducció de l’estudi de cas. | First of all, a definition of multitranslation is given and a selective classification of the main multitranslated products in Catalan is offered. After that, multitranslation is contextualised within the sociology of translation. Then the polysystem of Catalan translation is analysed together with the linguistic, the politicoeconomical and the communicative‐cultural cosystems which influence multitranslation. Next, I present the multitranslation of Harry Potter and the Philosopher’s Stone into Valencian and a comparative analysis of both the Catalan and the Valencian versions. Then, I review the reception of the Valencian version in the academic and literary spheres. Finally, the relations among the different cosystems are defined with regards to Catalan multitranslation, and the translation policy and the textual‐linguistic norms are defined for the case study.
Patrocinador/es: Aquesta recerca ha rebut el suport del Ministeri de Ciència i Innovació espanyol FFI2009-08027, La subtitulación para sordos y la audiodescripción: pruebas objetivas y planes de futuro, i també de la Generalitat de Catalunya a través de 2009SGR700 i de la Universitat Autònoma de Barcelona.
URI: http://hdl.handle.net/10045/16445 | http://dx.doi.org/10.6035/MonTI.2010.2.11
ISSN: 1889-4178 (Papel) | 1989-9335 (Internet)
DOI: 10.6035/MonTI.2010.2.11
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:Revistas - MonTI - 2010, No. 2. Applied Sociology in Translation Studies
INV - TRADSUAL - Artículos de Revistas

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailMonTI_2_12.pdf1,39 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.