Innovació lèxica i diccionari: la funció dels neologismes com a criteri per l’actualització lexicogràfica?

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/106608
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Innovació lèxica i diccionari: la funció dels neologismes com a criteri per l’actualització lexicogràfica?
Other Titles: Lexical innovation and dictionaries: the role of neologisms as a criterion for lexicographic updating?
Authors: Llopart-Saumell, Elisabet
Keywords: Neologia | Funció dels neologismes | Neologisme denominatiu | Neologisme estilístic | Lexicografia | Diccionari | Actualització lexicográfica | Neology | Function of Neologisms | Denominative Neologism | Stylistic Neologism | Lexicography | Dictionary | Lexicographical Actualization
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2019
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: Ítaca. Revista de Filologia. 2019, 10: 211-241. doi:10.14198/ITACA2019.10.10
Abstract: Aquest article es proposa estudiar la utilitat de la funció comunicativa dels neologismes a l’hora d’actualitzar el diccionari, ja que tenim en compte que, d’entre les paraules noves no recollides a les obres lexicogràfiques, no totes presenten els criteris necessaris per a la seva inclusió. En aquest sentit, prenem en consideració que la major part de paraules que conformen els diccionaris generals són paraules amb una funció principalment denominativa. Per aquest motiu, volem diferenciar els neologismes prototípics de la funció denominativa dels neologismes prototípics de la funció estilística a partir dels criteris descrits per Llopart-Saumell (2016). Els resultats obtinguts permeten, per una banda, diferenciar un i altre tipus d’unitats lèxiques i, de l’altra, valorar les característiques funcionals, sociolingüístiques, pragmaticodiscursives i morfosemàntiques que demostren que els neologismes classificats com a prototípics de la funció denominativa es defineixen com a bons candidats per ser incorporats al diccionari mentre que els neologismes prototípics de la funció estilística no compleixen aquests requisits. | This article proposes to study the usefulness of the communicative function of neologisms when updating a dictionary, since we take into account that, among the new words not included in lexicographical works, not all of them meet the necessary criteria for its inclusion. In this sense, we take into consideration that most words that make up general dictionaries are words with a mainly denominative function. For this reason, we want to differentiate the prototype neologisms from the denominative function of the prototype neologisms of the stylistic function based on the criteria described by Llopart-Saumell (2016). The results obtained allow, on the one hand, to differentiate between one and another type of lexical units and, on the other, to evaluate the functional, sociolinguistic, pragmatic-digestive and morphosemantic features that demonstrate that the neologisms classified as prototypes of the denominative function are defined as good candidates to be incorporated into the dictionary while the neologisms of the stylistic function prototype do not meet these requirements.
URI: https://doi.org/10.14198/ITACA2019.10.10 | http://hdl.handle.net/10045/106608
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2019.10.10
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0
Peer Review: si
Publisher version: https://itaca.ua.es/
Appears in Collections:Revistas - Ítaca - 2019, Núm. 10

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_10_10.pdf684,26 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons