Teoria fraseològica en la Gramàtica catalana (1956) de Pompeu Fabra

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/106597
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Teoria fraseològica en la Gramàtica catalana (1956) de Pompeu Fabra
Other Titles: Phraseological theory in Pompeu Fabra’s Gramàtica catalana (1956)
Authors: Ginebra, Jordi
Keywords: Pompeu Fabra | Gramàtica catalana | Fraseologia | Composició | Unitats pluriverbals | Història de la lingüística | Catalan Grammar | Phraseology | Compounding | Multiword Units | History of Linguistics
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2019
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: Ítaca. Revista de Filologia. 2019, 10: 121-145. doi:10.14198/ITACA2019.10.06
Abstract: En aquest treball, per mitjà de l’anàlisi de Gramàtica catalana (1956), es fa una contribució a l’estudi de l’obra de Pompeu Fabra, a l’estudi de la història de la lingüística catalana i a l’estudi de la història de la fraseologia. La descripció de les unitats fraseològiques que ofereix la Gramàtica s’emmarca, d’una banda, en l’àmbit de la composició i, de l’altra, es presenta conceptualment i terminològicament seguint la tradició gramatical. Cal destacar que l’obra conté un material fraseològic ric, amb mostres de gairebé totes les estructures formals que poden presentar les locucions en català, i que Fabra, amb les explicacions relatives al que anomena «conjunts sintetitzats», mostra haver copsat el pinyol conceptual de les unitats pluriverbals lexicalitzades. | In this paper, through the analysis of Gramàtica catalana (1956), I make a contribution to the study of the work of Pompeu Fabra, to the study of the history of Catalan Linguistics, and to the study of the history of Phraseology. On the one hand, Fabra’s grammar describes idioms in the frame of lexical compounding and, on the other, he follows in his descriptions the grammatical tradition. It should be noted that the work contains a rich phraseological material, with samples of almost all the formal structures that can be found in Catalan idioms, which Fabra, with his explanations on what he calls «synthesized sets», shows to have captured the conceptual essence of lexicalized multiword units.
URI: https://doi.org/10.14198/ITACA2019.10.06 | http://hdl.handle.net/10045/106597
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2019.10.06
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0
Peer Review: si
Publisher version: https://itaca.ua.es/
Appears in Collections:Ítaca. Revista de Filologia - 2019, Núm. 10

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_10_06.pdf550,84 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons