La influència de la publicació de traduccions dels clàssics de la literatura infantojuvenil al català al Noucentisme en la consolidació del sentiment d’identitat catalana. L’exemple de la traducció de Alice in Wonderland al català de Josep Carner

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/103470
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La influència de la publicació de traduccions dels clàssics de la literatura infantojuvenil al català al Noucentisme en la consolidació del sentiment d’identitat catalana. L’exemple de la traducció de Alice in Wonderland al català de Josep Carner
Authors: Lozano Sañudo, Belén
Research Group/s: Historia de la Traducción en Iberoamérica (HISTRAD)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Traducción e Interpretación
Keywords: Identitat cultural | Autonomia | Traducció | Assimilació i dissimilació cultural | Literatura infantojuvenil | Cultural identity | Autonomy | Translation | Cultural assimilation and dissimilation | Children and young adult literature
Knowledge Area: Traducción e Interpretación
Issue Date: 2018
Publisher: University of California, Santa Barbara. Department of Spanish and Portuguese | Institut Virtual Internacional de Traducció (IVITRA)
Citation: eHumanista/IVITRA. 2018, 14: 851-861
Abstract: Al nostre treball tractem de mostrar, mitjançant l’anàlisi de la traducció de Alícia en terra de meravelles feta per Josep Carner al Noucentisme, com la traducció és una eina fonamental en moments històrics en què es vol reivindicar la identitat cultural d’una regió i la seua autonomia respecte d’una altra. Els pilars teòrics de la nostra anàlisi són, d’una banda, la Teoria dels Polisistemes, de l’Escola de Tel Aviv, i de l’altra el concepte borgià de la traducció com a procés d’assimilació o dissimilació cultural. | In this paper we aim at showing how in historical moments when the cultural identity of a region and its autonomy with respect to another is being vindicated, translation has proven to be a powerful tool. For this purpose we analyze the translation of Alice in Wonderland by Lewis Carrol into Catalan Alícia en terra de meravelles written by Josep Carner at the beginning of the 20th century, within a period known as Noucentism, in which Catalan nationalism was awakening. The theoretical foundations of our analysis are the Polysystem Theory and the borgian concept of translation as a cultural assimilation or dissimilation process.
URI: http://hdl.handle.net/10045/103470
ISSN: 1540-5877
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © eHumanista/IVITRA
Peer Review: si
Publisher version: https://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volume/14
Appears in Collections:INV - HISTRAD - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2018_Belen-Lozano_eHumanista-IVITRA.pdf223,5 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.